Follow addiscolearning on Twitter    

Section

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • 2

  Bachelor i Ledelse
  - Toggle

  Addisco samarbeider med flere akademiske miljøer om tilbud av kursenheter på høyt faglig nivå. Vi har en rikholdig portefølje av kurs på bachelornivå. Hvilke kurs vi tilbyr vil variere fra semester til semester.  Vi garanterer ikke å kunne tilby deg studieplass hvert eneste semester. Hvert semester er det flere søkere enn det er kursplasser. Du må søke opptak på kurs for hvert semester - du kan altså ikke søke deg inn på hele bachelorprogrammet.

  I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet gir Addisco sine studenter mulighet til å sette sammen kurs til en selvvalgt bachelorgrad.  Bachelorgraden er bygget opp av en breddeenhet i ledelsesfag, to fordypningsenheter i henholdsvis teknologiledelse eller personalledelse, samt et valgfag. Muligheten til å søke om selvvalgt bachelorgrad med fordypning i Teknologiledelse eller Personalledelse gis som en eksklusiv rett for studenter som studerer via Addisco.

  Krav om selvstendig arbeid 
  Ved søknad om å oppnå en selvvalgt bachelorgrad må studenten legge fram materiale som viser at et tilstrekkelig selvstendig arbeid er gjennomført. Studenten skal sette sammen mappe som består av semesteroppgavene fra minst 3 av fordypningsmodulene kombinert med et refleksjonsnotat på 3-5 sider som ser på sammenhengen mellom de tre fagområdene semesteroppgavene representerer og hvordan disse har bidratt til studentens egen utvikling og læringsprosess. Det gis ikke ekstra studiepoeng for denne mappen, men den vurderes bestått/ikke bestått basert på om studenten gjennom refleksjonsnotatet 

  • Viser grunnleggende innsikt i fagområdet (teknologiledelse eller personalledelse)
  • Har selvstendige og kritiske faglige drøftinger
  • Har ryddige redegjørelser og argumenter
  • Har god språkføring og tydelig layout
  • Viser god referansehåndtering og akademisk redelighet 

  Bachelor i ledelse med fordypning i teknologiledelse eller personalledelse

  Breddeenhet i 

  ledelsesfag 75 stp.

  • Prosjektledelse
  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Markedsføring

  Fordypningsenhet i Teknologiledelse

  Fordypningsenhet i Personalledelse


  Fordypningsenhet
  90 stp.

  • Total Kvalitetsledelse
  • Supply Chain Management - Logistikk
  • HMS ledelse og endring
  • LEAN ledelse
  • Strategi og virksomhetsutvikling
  • Innovasjons- og endringsledelse
  • Human Resource Management

  Forhandlinger og konfliktforståelse

  • Coaching som ledelsesverktøy
  • HMS Ledelse og endring
  • Strategi og virksomhetsutvikling
  • Innovasjons- og endringsledelse

  Valgfag

  15 stp.

  Et relevant valgfritt emne
  Et relevant valgfritt emne
  Gyldig pr. 2017

  Du kan lese mer om fag, mål og læringsutbytte i Bachelor i ledelse i dokumentet nedenfor.

 • 3

  Studie i Teknologiledelelse (TEK)
  - Toggle

  Studie i Teknologiledelse

  Styrk din kompetanse innen ledelse, psykologi, økonomi, kvalitetsstyring, prosjektledelse, human rescource, markedsføring og logistikk. Dette er kurs som vil gi deg nye muligheter. Fire beståtte kurs fra Bachelorprogrammet gir Studie i Teknologiledelse 60 studiepoeng.

  Studie i Teknologiledelse er første avstigningsplattformen i vår Bachelorgrad. De kursene du kan velge har kurskoden TEK. Studiet er utviklet med tanke på de som allerede har noen års yrkeserfaring men som mangler formalkompetanse. Addisco i samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har utarbeidet og tilrettelagt Studie i Teknologiledelse som gir 60 studiepoeng innenfor universitet og høgskolesystemet. Dette oppnår du med å gjennomføre og bestå fire av de tolv kursene i Bachelorprogrammet.

  Studiet består av tolv kurs a 15 studiepoeng. Hvert kurs kan tas for seg og har ett semesters varighet. Alle kursene er lagt opp som internettbasert fjernundervisning i kombinasjon med helgesamlinger.

  Ved å delta på samlingene vil du bli en del av lærende fellesskap hvor dine erfaringer og din jobbsituasjon blir direkte knyttet opp mot teori og pensum.

  Universitetet og Høgskolen benytter noen av landets fremste lærerkrefter innenfor fagfeltene på disse kursene.

  Kombinasjonen av dyktige forelesere, deltakernes erfaringer og den pedagogiske rammemodellen danner grunnlaget for disse kursene som har blitt meget anerkjent i næringslivet.

  Du kan lese mer om de enkelte kursene ved å klikke på fanen med kursnavnet lengre ned på denne siden.

  • 4

   TEK 1: Teknologiledelse (TEK) - Universitetet i Bergen
   - Toggle

   Teknologiledelse 15 studiepoeng

   Ledere i første linje utsettes for økende krav til kompetanse, orienterings- og styringsevne, langt ut over det som en ofte grunnleggende teknisk utdanning gir basis for. Kunnskaper og ferdigheter fra flere fagfelter, slik som organisasjonsteori, ledelseteori og informasjonsvitenskap, er etterspurt og nødvendige. Ofte har utøverne selv erfaringer og innsikter som de kan begrepsfeste og utvikle ved studier og faglig veiledning. Universitetet i Bergen mener å kunne imøtekomme dette behovet ved studiet i Teknologiledelse, beskrevet nedenfor.

   Studiet i Teknologiledelse gjennomføres etter oppdrag fra Addisco AS med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (IAO) ved Universitetet i Bergen (UiB) som faglig og administrativt ansvarlig part. Addisco leverer elektronisk læringsplattform. Studiet gjennomføres i hovedsak som et fjernundervisningsopplegg via en elektronisk læringsplattform med innsending av oppgaveløsninger og deltagelse i diskusjonsgrupper som krav. I tillegg vil det bli tre samlinger på tre dager med erfaringsutveksling, kommunikasjonstrening gjennomgang av fagstoff. Kurset går som deltidsstudium over ett semester.

   Kurset inngår i:
   Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

   Neste undervisningssemester:
   Vår 2019

   Forelesningsplan vår 2019:

   Uke Tema Aktivitet
   02 Selvstudie Selvstudie
   03 Introduksjonsmøte Webinar
   06 1. helgesamling 08. - 10. februar

   1. spørrerunde Webinar
   10 2. helgesamling 08. - 10. mars

   2. spørrerunde Webinar
   14 3. helgesamling 05. - 07. april
   16 Eksamensseminar Webinar

   Hjemmeeksamen

   Undervisningsspråk:
   Norsk

   Krav til studierett:
   Kurset er først og fremst rettet mot yrkesutøvere, med formell studiekompetanse eller såkalt realkompetanse. Medlemmer av FLT har fortrinnsrett.  Studentene tas opp på bakgrunn av forkunnskaper og erfaringer i arbeidslivet som anses som nødvendige og relevante for å nyttiggjøre seg studietilbudet.  IAO forestår opptaket. Det innvilges begrenset studierett. Dette innebærer at retten til å studere ved universitetet er knyttet opp mot dette studietilbudet.

   Mål og innhold:
   Studiet i teknologiledelse skal gi grunnleggende innføring i ledelse av arbeidsenheter i teknologipregede virksomheter som er konkurranseutsatte og kundeorienterte. Studentene skal etter endt studium ha grunnleggende kunnskap om førstelinjelederes roller og oppgaver, kunne forstå den allmenne sosiale og organisatoriske konteksten for slike roller og kunne analysere og løse praktiske ledelsesoppgaver vedrørende kunderelasjoner, kvalitetssikring, jobbanalyser, informasjonssystemer, medarbeiderutvikling, samarbeid i lag og prosjekter og ha fått forutsetninger for å være kyndige deltakere i endringsprosesser.

   Opplegget skal trene studentene i løse praktiske oppgaver med basis i teori og lærestoff, idet en søker å relatere analyser og løsninger til egne erfaringer på arbeidsplassen. Utveksling av og bearbeiding av erfaringsmateriale er en viktig del av læringsprosessen og har også til formål å fremme studentenes generelle evne til å tematisere og kommunisere om slike erfaringer.

   Samlingene vil fokusere på tre hovedtema: organisasjonsteori, ledelsesteori og teamorganisering. Dagen før eksamen arrangeres det et eksamensseminar hvor studentene forbereder seg til eksamen gjennom gruppearbeid og oppgaveløsing.

   Obligatoriske arbeidskrav:
   Etter hver samling får studentene utlevert en obligatorisk skriftlig oppgave. De har ca. 14 dager på å besvare denne. Alle oppgavene må være bedømt til ”bestått” før studenten får gå opp til eksamen.

   Emnebeskrivelse:
   Teknologiledelse

   Jeg ønsker å søke opptak på Teknologiledelse 15 sp

   • 6

    TEK 3: Diploma in Project Management (DPM) - Høgskulen på Vestlandet
    - Toggle

    Diploma in Project Management 15 studiepoeng

    Studiet gir deltakarane grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområde innan prosjektfaget.    Studiet er modulbasert. Studieaktivitetar, case og oppgåver i kvar modul gir studentane høve til å bruke kunnskap, metodar og verktøy til å utvikle ferdigheiter som er avgjerande for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere eit prosjekt på ein forsvarleg måte.

    Prosjektleiing (Project Management) er basert på ei vidareutdanning utvikla av Chifley Business School i Australia, og gjort tilgjengeleg for Addisco gjennom ein lisensavtale. Addisco er eigd av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

    Studiets omfang

    • Grunnleggande innføring i prosjekt som arbeidsform, prosjektomgrepet og ulike prosjekttypar, suksessfaktorar og snublesteinar, etablering og bruk av prosjektmodellar. Innføring i sentrale kunnskapsområde og prosessar knytt til leiing av eit prosjekt.
    • Prosjektinitiering, definisjon og handtering av prosjektomfang. Målformuleringsprosessen.
    • Analyse av prosjektet sine omgivnader og interessentanalyse.
    • Organisering av prosjekt i verksemda og organisering av prosjektverksemd.
    • Styring av prosjekt.
    • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplanar og budsjett. Metodar og verktøy.
    • Fastlegging og handtering av kvalitet i eit prosjekt.
    • Administrere prosjektet sine personalressursar, kommunikasjon og informasjonsgang.
    • Definere og handtere uvisse i prosjekt.
    • Administrere innkjøp og innkjøp i prosjektsamanheng.
    • Integrasjon av alle prosjektprosessar.
    Studiet støttar den internasjonalt anerkjende prosjektstandarden PMBOK (R) Guide frå Project Management Institute (PMI) og supplerast med oppdatert fagstoff frå norsk prosjektlitteratur.

    Kurset inngår i:
    Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

    Neste undervisningssemester:
    Vår 2019

    Struktur og fremdrift
    Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver.

    Studieplan
    Her kan du lese mer om Diploma in Project Management

    Pedagogisk arbeidsform
    Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Canvas underveis på kurset mellom samlingene.

    Eksamen

    Eksamen består av to deler:

    • Semesteroppgave (60% av endelig karakter)
    • Skriftlig individuell hjemmeeksamen (40% av endelig karakter)

    Semesteroppgave: innleveringstidspunkt vil bli opplyst på Canvas.
    Skriftlig hjemmeeksamen: 4 timers eksamen som foregår uten tilsyn.

    Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke-bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.


    Jeg ønsker å søke opptak på Diploma in Project Management 15 sp

    • 7

     TEK 4: Total Kvalitetsledelse (TKL) - Høgskulen på Vestlandet
     - Toggle

     Total kvalitetsledelse 15 studiepoeng

     Kunnskapsmål:
     Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

     • De viktigste prinsippene og begrepene for Total kvalitetsledelse (TKL)
     • Verktøy, systemer for analyser, utvikling og styring av prosessene optimalt i virksomheter
     • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid (PDCA)
     • Ledelsesutfordringer, særlig i små- og mellomstore virksomheter

     Ferdighetsmål:
     Kandidatene skal etter endt kurset kunne:

     • Beherske og redegjøre for grunnleggende metoder  og teknikker for ledelse av kvalitet i virksomheter.
     • Planlegge tiltak for økt verdiskaping og for ivaretakelse av ønske om bærekraftig utvikling.
     • Anvende aktuelle standarder for system for kvalitetsstyring andre fagmiljøer.
     • Følge opp mål og håndtere avvik på en systematisk måte (Ledelsens evaluering)
     • Både delta og lede  "forbedringsprosjekter".
     • Kunne på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).

     Generell kompetanse
     Etter endt kurs skal studenten kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innen for Total kvalitetsledelse beskrevet under avsnittet kunnskapsmål og ferdighetsmål.  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

     Forelesningsplan høst 2018
     Kurs1. samling2. samling3. samling4. samling
     Total kvalitetsledelse24. - 26. august21. - 23. september26. - 28. oktober23. - 24. november
     Obligatorisk deltakelse på samlinger.

     Emnebeskrivelse:
     Total kvalitetsledelse


     Jeg ønsker å søke opptak på kurset Total kvalitetsledelse

     • 8

      TEK 5: HMS - ledelse og endring (HMS) - Høgskulen på Vestlandet
      - Toggle

      HMS 15 studiepoeng
      Kursets hovedfokus er hvordan HMS-kultur kan ledes, utvikles og endres i organisasjoner.

      Mål
      Deltakerne skal:

      • få en bred innføring i fagområdene ledelse og økonomi i HMS
      • få forståelse for og innsikt i samspillet mellom individ, organisasjon og samfunn og i hvilken grad dette kan påvirke HMS-kulturen i en virksomhet
      • kunne vurdere og iverksette HMS-strategier i egen virksomhet

      Innhold

      Ledelse:

      • Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring
      • Ledelsesformer og ledelsesteknikker
      • Profesjonalisering av HMS-arbeidet

      Økonomi:

      • Nytte-kostnadsanalyser
      • Lønnsomhet
      • Ressursbruk

      Lov- og avtaleverk:

      • HMS - lover og forskrifter

      Samspill: 

      • Individ, organisasjon og samfunn i HMS-kultur
      • HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst
      • Tillit og etikk som forutsetninger for HMS-forbedringer og ledelse av dette

      Kurset inngår i:
      Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

      Neste undervisningssemester:
      Vår 2019

      Studieplan
      Her kan du lese mer om HMS ledelse og endring

      Jeg ønsker å søke opptak på HMS ledelse og endring 15 sp

      • 9

       TEK 6: Lean Ledelse (LEAN) - Høgskulen på Vestlandet
       - Toggle

       LEAN 15 studiepoeng
       Etter å ha fullført kurset Lean ledelse skal kandidatene kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og beherske grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, styring og bruk av produksjonstavler og daglig målstyring.

       De skal kunne beherske ulike lederroller i virksomheter med "LEAN kultur" og bidra aktivt i videreutvikling av virksomheter basert på prinsippene i Lean og på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjennom bruk av internett, litteratur og gjennom kontakt med andre aktuelle fagmiljøer.

       I kurset gjennomgås:

       • Lean prinsippene og styringsprosessene i virksomheter.
       • Verktøy, systemer for analyser, optimal utvikling og styring av prosesser etter prinsippene i Lean.
       • Lean tenkning i ulike type virksomheter.
       • Prosjektbasert produksjon av produkter og tjenester (konstruksjon, bygg og anlegg, engineering, offentlige - og bank og forsikringstjenester, administrasjon osv.).
       • Lean innovasjons- og produktutvikling. (Knowledge based product development KBD)

       Kurset er bygd opp som en kombinasjon av nettstudium og fire obligatoriske samlinger (torsdag - lørdag / fredag - søndag). Tre av samlingene foregår ved Høgskulen på Vestlandet, mens en samling vil bli lagt et annet sted i Norge. Det kreves forkunnskaper tilsvarende kurset Total kvalitetsledelse 15 studiepoeng.

       Neste gjennomføring
       Vår 2019

       Les mer om Lean ledelse

       Jeg ønsker å søke opptak på Lean Ledelse 15 sp

       • 10

        TEK 7: Bedriftsøkonomisk analyse (BØK) - Høgskulen på Vestlandet
        - Toggle

        Bedriftsøkonomisk analyse 15 studiepoeng

        Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt.
        Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering.

        Studiets omfang
        Bedriftsøkonomisk analyse består av 18 ulike temaer. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger, samt en desentralisert eksamen.Bedriftsøkonomisk analyse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember.

        Struktur og fremdrift
        Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur.
        Den første samlingen er ved studiestart.

        Studiemetoder og materiell
        Bedriftsøkonomisk analyse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes opplæringsmateriell og oppgaver. Ett studiehefte og to fagbøker kommer i tillegg. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet Bedriftsøkonomisk analyse.

        Veiledning
        Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet.

        Kurset inngår i:
        Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

        Neste undervisningssemester:
        Vår 2019

        Fagbeskrivelse

        • økonomiens rolle i bedriften
        • registrering av transaksjoner
        • regnskaps- og skatteregler
        • avslutning av regnskapet
        • presentasjon av regnskapet
        • kostnads- og inntektsteori
        • markedsformer og markedstilpasning, prissetting
        • bidrags- og selvkostmetoden
        • driftregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon
        • kostnads- og resultatanalyse
        • budsjettering av kontantstrøm
        • investeringskalkyler, skatt og prisstigning
        • investering i real- og finansinvesteringer og usikkerhet
        • finansieringskilder og kapitalmarked
        • lånekostnad og låneformer

        Eksamen
        Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. Eksamen arrangeres desentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamensoppgaven blir bedømt etter det nye karaktersystemet, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

        Litteratur
        Olav Innselset: "Innføring i regnskap"
        Aage Sending: "Innføring i bedriftsøkonomi"
        Bøhren og Gjærum: "Prosjektanalyse. Investering og finansiering"


        Studieopplysninger
        1. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Fire samlinger. Samlinger finner sted i Bergen.
        2. Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres desentralt.
        3 Pris: FLTs melemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr 29 900,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen.
        4. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå.

        Les mer om Bedriftsøkonomisk analyse

        Jeg ønsker å søke opptak på Bedriftsøkonomisk analyse 15 sp

        • 11

         TEK 8 Human Resource Management (HRM) - Høgskulen på Vestlandet
         - Toggle

         HRM 15 studiepoeng
         Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Krav til HR som forretningspartner og prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR er ansvarlig for og som skal sikre at organisasjonen når sine (forretningsmessige) mål og ambisjoner.

         Det vektlegges å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlige organisasjoner

         Mål

         Kunnskap
         Kandidaten skal gjennom kursprogrammet få kunnskap om

         • HR sin rolle i organisasjonen og som bidragsyter i verdiskapningsprosessen
         • organisasjonens styringssystem og verdigrunnlag
         • betydningen av etikk og etiske retningslinjer
         • krav til ledere og medarbeidere
         • analyse av kompetanse og definisjon av kompetansebehov
         • metoder og verktøy til bruk i rekruttering
         • kartlegging av arbeidsmiljøet
         • gjennomføring av medarbedersamtaler
         • utvikling av medarbeidere
         • belønningssystemer
         • helse og stress i arbeidslivet
         • samarbeid og forhandlinger med ansattes representanter
         • relevante lover og avtaler (for HR)
         • personalomsorg
         • internasjonalisering og utstasjonering av medarbeidere
         • konflikthåndtering
         • coaching og relasjonsledelse
         • teamutvikling
         • lederutvikling og ledertrening

         Ferdigheter
         Kandidaten skal

         • forstå HR sin rolle, ansvar og oppgave i oppfyllelse av organisasjonens mål
         • kunne anvende teorier og modeller på egen organisasjon
         • levere produkter og tjenester av høyere kvalitet og bedre tilpasset kundens behov
         • levere kostnadseffektive løsninger
         • være en pådriver og kunne identifisere behov for endringer og forbedringer (i organisasjonen)
         • være en støttespiller og ressursperson for leder og medarbeidere (innen definerte områder)
         • kunne utfordre og foreslå løsninger
         • kunne bidra til effektivitet, trivsel og godt arbeidsmiljø.

         Generell kompetanse
         Kursprogrammet vil gi deltakerne kompetanse til å:

         • reflektere over og analysere egen organisasjon og bidra til å styrke deres endringskompetanse
         • identifisere muligheter og utviklingsbehov i egen organisasjon og å omgjøre disse til praktiske resultater
         • bidra til økt verdiskaping i organisasjon
         • delta i tverrfaglige prosjekter med større kunnskap og økt forståelse

         Innhold

         • HR OG ORGANISASJONENS STYRINGSSYSTEM
         • PERSONALPOLITIKK, PERSONELLUTVIKLING OG REKRUTTERING
         • SAMARBEID, HELSE OG PERSONALOMSORG
         • EKSTERNE RAMMER, INTERNASJONALISERING OG BELØNNINGSSYSTERMER
         • MEDARBEIDERSAMTALER OG KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET
         • KONFLIKTHÅNDTERING OG TEAMARBEID
         • LÆRING, KOMPETANSEUTVIKLING OG COACHING
         • LEDELSE OG LEDERUTVIKLING. OPPSUMMERING

          Det blir lagt til rette for individuell veiledning.

         Organisering
         Kurset er modulbasert med 4 helgesamlinger. 

         Kurset inngår i:
         Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

         Neste undervisningssemester:
         Vår 2019

         Arbeidsformer
         Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, presentasjoner og rollespill. Bruk av eksterne ressurspersoner og gjesteforelesere etter behov. Addiscolearning vil brukes som digital læringsplattform.

         Vurdering
         Kursprogrammet avsluttes med en presentasjon av en individuell prosjektoppgave og en muntlig eksamen. Karakter blir gitt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave (50%) og muntlig eksamen (50%). Det benyttets bokstavkarakterer fra A til F.

         Retningslinjer for det individuelle prosjektarbeidet, inkludert vurderingskriterier og frister vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Disse vil også omtale nærmere opplegg for veiledning.

         Det vil foreligge retningslinjer for muntlig eksamen.

         Jeg ønsker å søke opptak på kurset HR Management

         • 12

          TEK 9: Strategi- og virksomhetsutvikling (SVU) - Høgskulen på Vestlandet
          - Toggle

          Strategi- og virksomhetsutvikling 15 stp

          Innledning
          Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet

          Læringsutbytte
          Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

          Kunnskaper:

          • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse

          • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en virksomhet

          • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn mot nye virksomhetsområder

          • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap

          • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling

          • Ha kunnskap om ulike varianter av forretnings- og inntjeningsmodeller 

          Ferdigheter:

          • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen

          • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift

          • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon

          • Identifisere en virksomhets forretningsmodell

          • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser

          • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse

          • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi

          • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

          Generell kompetanse:

          • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet

          • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedriften og makromiljøet har på hverandre

          • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virsomheter som et ledd i en langsiktig strategi

          Innhold
          Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.

          Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene endrer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.

          Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forhold legger grunnlaget for strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi. Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier, konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og foretaksetikk.

          Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier for å skape ny virksomhet både innenfor og utenfor rammene av eksisterende virksomhet.

          Pedagogiske arbeidsformer
          Kurset er modulbasert med 4 helgesamlinger pluss eksamen. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

          Forkunnskaper
          Det er en fordel at studentene har grunnleggende ferdigheter i markedsføring og organisasjonsfag. Noen forkunnskaper i økonomi er en fordel.

          Kurset inngår i:
          Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

          Neste undervisningssemester:
          Vår 2019

          Jeg ønsker å søke opptak på Strategi- og virksomhetsutvikling 15 sp

          • 13

           TEK 10: Innovasjon og Endringsledelse (INE) - Høgskulen på Vestlandet
           - Toggle

           Innovasjons- og endringsledelse 15 studiepoeng

           Innledning
           Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i cases for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjoner.

           Læringsutbytte
           Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal studenten:

           Kunnskaper

           • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i offentlige og private virksomheter.
           • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
           • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
           • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
           • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

           Ferdigheter

           • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon og endring.
           • Planlegge endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
           • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endringsprosesser.

           Generell kompetanse

           • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
           • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser. 

           Innhold

           • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
           • Ledelsesteorier og – strategier
           • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
           • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
           • Om innovasjonens tidsalder
           • Innovasjon i norske næringer
           • Prosjekter som verktøy i innovasjonsarbeid (produkt-/tjenesteutvikling, forretningsutvikling)
           • Coaching og selvledelse/superledelse
           • Organisasjonsutvikling/-læring
           • Motstand mot endring

           Pedagogiske metoder
           Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset gjennomføres som fjernundervisning i kombinasjon med fire helgesamlinger. 

           Kurset inngår i:
           Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

           Forelesningsplan høst 2018
           Kurs1. samling2. samling3. samling4. samling
           Innovasjon og endringsledelse24. - 26. august21. - 23. september26. - 28. oktober16. - 18. november

           Les mer innovasjon og endringsledelse

           Jeg ønsker å søke opptak på Innovasjon og Endringsledelse 15sp

           • 14

            TEK 11 Markedsføring (MAR) - Høgskulen på Vestlandet
            - Toggle

            Markedsføring 15 studiepoeng
            Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

            Læringsutbytte

            Kunnskaper
            Kandidaten skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet. Gjennom denne kunnskapen vil kandidaten få innsikt i både strategiske og taktiske virkemidler man har til disposisjon. Man vil blant annet få kunnskap om hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P’ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen. Skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter. Skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer. Den innsikt man kan få fra kunder og konkurrenter gjennom markedsundersøkelser vil være vesentlig for å forstå kundenes atferd i markedet. Dette er en viktig forståelse for å forstå hvorfor bedrifter må være markedsorienterte i sin tilnærming til et marked. Skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess. Kandidaten vil også få kunnskaper om de nyeste teoriene innen fagfeltet. Man vil blant annet se på hvordan kundene i dag i langt større grad enn tidligere utvikler varer og tjenester sammen med produsentene (co-produksjon). I tillegg vil kandidaten få kunnskap om den nye opplevelsesøkonomi som har vokst frem de siste 10 årene. 

            Ferdigheter
            Kandidaten skal utvikle ferdigheter innenfor følgende områder:

            • Kunne anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.

            • Kunne anvende strategiske virkemidler for å posisjonere produkter.

            • Kunne utarbeide en konkret markedsplan for en bedrift.

            • Kunne analysere kjøpsatferdsprosessen til potensielle kunder.

            • Kunne anvende mix`en av de 5-P’ene på et produkt:

             • Hvordan finne «riktig» pris og beregne inntjening?

             • Hvordan arbeide med produktutvikling og innovasjon?

             • Hvordan kan man best kommunisere til og med forbrukerne?

             • Hvordan distribuerer man produktene ut til kundene?

             • Hvordan utvikler og motiverer man egne ansatte til å levere våre produkter på en best mulig måte

            • Kunne dele inn et marked i segmenter basert på praktiske kriterier.

            • Kunne planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelse.

            • Kunne planlegge lanseringer av produkter internasjonalt

            • Kunne vurdere spesifikke etiske og samfunnsansvarlige utfordringer.

            Generell kompetanse
            Kandidaten skal oppøve seg generell kompetanse som gjør han/henne best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering. Kandidaten skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i forhold til å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på. Kandidaten skal også være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne.

            Innhold

            • Markedsføring som begrep og fagområde
            • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
            • Markedsorientering
            • Markedsføringsvirkemidler
            • Markedskommunikasjon
            • Produktutvikling og innovasjon
            • Prispolitikk
            • Distribusjon
            • Den ansatte som bedriftens ansikt utad
            • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet og forretningsmarkeder
            • Utvikling av sterke merkevarer
            • Markedsplanlegging
            • Markedsundersøkelser (metode)
            • Juridiske rammebetingelser
            • Internasjonal markedsføring
            • Co-produksjon
            • Opplevelsesøkonomi

            Pedagogiske arbeidsformer
            Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger. Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne vil få ulike roller i noen av oppgavene.

            Forprøver
            2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

            Vurdering
            4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

            Litteratur

            • Supphellen, Thorbjørnsen og Troye: «Markedsføring. Verdibasert forventningsledelse». Fagbokforlaget 2014.
            • Hem & Iversen: «Perspektiver på merkevareledelse». Fagbokforlaget
            • Artikkelsamling

            Gjennomføring
            Kurset gjennomføres som fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger.

            Kurset inngår i:
            Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

            Neste undervisningssemester: 

            Forelesningsplan høst 2018
            Kurs 1. samling 2. samling 3. samling Eksamen
            Markedsføring 24. - 26. august 21. - 23. september 26. - 28. oktober Fastsettes senere

            Emnebeskrivelse:
            Markedsføring

            Jeg ønsker å søke opptak på Markedsføring 15sp


            • 15

             TEK 12: Innføring i jus for næringslivet (JUR) - Universitetet i Bergen
             - Toggle

             Innføring i jus for næringslivet 15 studiepoeng

             Mål og innhold
             Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode. Det gir også en innføring i ulike konfliktløsingsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

             • Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
             • Arbeidsrett
             • Konkurranserett
             • Immaterialrett
             • Erstatningsrett og produktansvar
             • Selskapsrett

             Læringsutbyte
             Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne

             • Drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
             • Ta stilling til om en kontrakt er riktig oppfylt, og drøfte konsekvensene av kontraktsbrudd
             • Redegjøre for hovedtrekkene i konkurranselovgivningen
             • Redegjøre for hovedtrekkene i reglene om produktansvar
             • Gjøre rede for grunnvilkårene i erstatningsretten utenfor kontrakt, og diskutere om disse er oppfylt
             • Gjøre rede for hovedtrekkene i immaterialretten
             • Beskrive ulike selskapsstrukturer og drøfte likheter og forskjeller mellom disse
             • Gjøre rede for grunntrekkene i arbeidsretten, herunder partenes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kravene til en arbeidsavtale og forskjellen på oppsigelse og avskjed
             • Beskrive domstolssystemet og identifisere alternative tvisteløsningsmetoder

             Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
             Forelesninger og oppgaveløsning i grupper (35 timer totalt), veiledning på nett (2 timer pr. student) og obligatorisk hjemmeoppgave. Undervisningen skjer i form av to helgesamlinger og nettbaserte forelesninger.

             Obligatorisk undervisningsaktivitet
             Godkjent obligatorisk hjemmeoppgave. Studenter som får oppgaven underkjent, får anledning til å levere den én gang til.

             Vurderingsformer
             Fire timers skoleeksamen. Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.

             Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

             Neste undervisningssemester
             Høst 2018

             Forelesningsplan høst 2018
             Uke Tema for selvstudium Kursmodul Undervisning
             34 Innføring i norsk rett og juridisk metode1Webinar 23. aug. kl 19:00-20:00
             35 Alminnelig kontraktsrett 2
             36 Alminnelig kontraktsrett 2 Webinar 03. sep. kl 19:00-20:00
             37 Spesiell kontraktsrett 3
             38 Spesiell kontraktsrett 3 Webinar 20. sep. kl 19:00-20:00
             39 Konkurranserett 4
             40 Konfliktløsning 5 Helgesamling 05. - 07. okt.
             41 Immaterialrett 6
             42 Immaterialrett 6 Webinar 15. nov. kl 19:00-20:00
             43 Obligatorisk kursoppgave Utleveres 19. okt. Innleveres 29. okt.
             44 Erstatningsrett 7
             45 Erstatningsrett 7 Webinar 08. nov. kl 19:00-20:00
             46 Selskapsrett 8
             47 Arbeidsrett 9 Helgesamling 23. - 25. nov.
             48 Repetisjon
             49 Repetisjon  
             50 Repetisjon  
             02  Hjemmeeksamen  10. januar kl. 09:00 - 15:00

             Praktiske råd
             Modulen omhandler mange emner og mye lesing. Det er derfor viktig at du arbeider jevnt gjennom semesteret. Det anbefales at du tar egne notater, og at du prøver å stille spørsmål ved det du leser. Det vil også være en fordel å ha sentrale lover foran deg, slik at du kan slå opp når det vises til bestemmelser i loven.
             Det er som sagt sjelden at et juridisk problem kan løses ved å svare ja eller nei. Som oftest må man sette opp argumenter for og mot en løsning, og denne argumentasjon bør baseres på rettslige kilder som lover og dommer. Du har mulighet for å diskutere problemstillinger og spørsmål du har med andre studenter ved hjelp av læringsplattformen AddiscoLearning.

             Kursopplysninger
             1. Struktur: Fjernundervisning via mittuib. To samlinger som finner sted i Bergen.
             2. Eksamen: 4 timers skriftlig hjemmeeksamen
             3. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etter- og videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr 32 400,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen.
             4. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå.

             Emnebeskrivelse:
             Jus for næringslivet

             Jeg ønsker å søke opptak på Juridiske emner 15 sp

             • 16

              TEK 13 Logistikk (LOG) - Högskolan Väst
              - Toggle

              Logistik 15 hp, 15 ECTS - kurset tilbys i samarbeid med Högskolan Väst, Trollhättan.
              Logistik handlar om effektiva materialflöden som är centralt för de flesta företags lönsamhet både för kunder och leverantörer. Den här kursen består av två delar och den första delen är grundläggande och ger en översikt till området med fokus på tillverkande och distribuerande företag. Den andra delen tar upp kund- och leverantörssamarbeten med fokus på kundstyrda flöden.

              Innehåll – Del 1

              • Logistiska helhetssynsättet
              • Grundläggande logistiska samband och begrepp
              • Logistiska nyckeltal
              • Analys och problemlösning kring logistikproblem
              • Olika planeringsnivåer i en organisation
              • Resurssnål logistik
              • Logistikens miljöpåverkan

              Innehåll – Del 2

              • Efterfrågestyrd logistik
              • Identifiering och förklaring av värdestyrda kundsegment
              • Beskrivning och förklaring av teorier kring innovativt förändringsarbete
              • Moderna IT-system som ger möjlighet till nya arbetssätt vid integration i försörjnings- och efterfrågekedjor

              Genomförande
              Kursen bedrivs enligt Högskolan Västs koncept arbetsintegrerat lärande. Det innebär att de inlämningsuppgifter och projektarbeten som ingår kommer att bygga på exempel som du som deltagare hämtar från ditt företag samt projektbaserade case-uppgifter.

              Nätbaserad kursform
              Kursen bedrivs huvudsakligen i nätbaserad form och kompletteras med tre helgseminarier över en hel termin. Dessa genomförs i Trollhättan och/eller i Norge. En av helgträffarna i Sverige sker vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan.

              Inspelade föreläsningar och uppgifter kommer att vara tillgängliga i Addiscos lärplattform. Viss kommunikation kommer att ske via webb-mötessystem som kan tillhandahålls av Högskolan Väst, till exempel Adobe Connect.

              Examination
              Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbeten. Delar av examinationen kan ske nätbaserat. Betygsskalan är underkänd eller godkänd.
              Om du godkänns på examinationen får du förutom dina högskolepoäng också ett diplom där det framgår att du deltagit i kursen.

              Kurset inngår i:
              Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

              Neste undervisningssemester:
              Vår 2018

              Jeg ønsker å søke opptak på Logistikk 15 sp

              • 17

               TEK 14 - Coaching (COA) - Høgskulen på Vestlandet
               - Toggle

               Coaching - 15 studiepoeng

               Innledning
               Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal gis mulighet til å forbedre sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står i fokus i studiet. Dette studiet gir innsikt i hvordan man som en coachende leder kan bidra til at medarbeidere, team og virksomheter kan videreutvikle sine talenter og realisere sine mål.

               Studentene skal planlegge, gjennomføre, reflektere og dokumentere faktiske tiltak på arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst, både for seg selv som studenter og for de som ledes på arbeidsplassen. Studentene skal utvikle handlingskompetanse gjennom å anvende strategier, metoder og verktøy fra coaching og nyere ledelsesteorier.

               Læringsutbytte
               Kunnskap

               • innsikt i grunnleggende teorier, metoder, modeller og verktøy innen coaching og ledelse
               • forståelse for hvordan en coachende lederstil kan anvendes på individ, team og organisasjonsnivå
               • redegjøre for hvordan man hjelper medarbeidere med å utvikle sitt talent og realisere sine mål gjennom myndiggjøring og selvledelse

               Ferdigheter

               • bidra til læring på individ, team og organisasjonsnivå gjennom praksis i studiet
               • utvikle evne til aktiv lytting, viser åpenhet for andres meninger og følelser, viser omsorg, og er i sand til å løse konflikter på en konstruktiv måte
               • viser evne og vilje til å løse oppgaver i fellesskap basert på gjensidig tillit og respekt

               Generell kompetanse

               • ha evne til å balansere rollen som coachende leder med andre lederroller
               • ha evne til egen refleksjon og individuell utvikling av kompetanse gjennom selvledelse
               • evne til å forstå rollen som coachende leder i egen kontekst og i ulike situasjoner

               Innhold og oppbygging
               Studiet er organisert som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger. Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidspraksis og koblingen mellom praksiserfaringer og relevant teori. Teorien skal konkretiseres og prøves ut som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coachingkompetanse med fokus på ledelse av relasjoner.

               1. samling

               • Coaching: teorier og metoder
               • Forutsetninger for en coachende lederstil
               • Selvledelse og superledelse
               • Kommunikasjon
               • Emosjonell inteligens

               2. samling

               • Coachende lederstil og medarbeidere
               • Mestring og flow
               • Hvordan fremme læring og vekst gjennom coachende lederstil?
               • Coachingsamtaler, metoder og teknikker
               • Relasjonsbygging

               3. samling

               • Ledelsesbasert teamcoaching, utfordringer og muligheter
               • Samspill og gruppedynamikk
               • Å skape læring og vekst i team
               • Teamet som læringsarena
               • Lærende organisasjoner
               • Ledelse av endrings- og utviklingsprosjekter

               Kurset inngår i:
               Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

               Forelesningsplan høst 2018
               Kurs1. samling2. samling3. samlingEksamen
               Coaching24. - 26. august21. - 23. september26. - 28. oktoberAnnonseres senere

               Undervisningsspråk:
               Norsk

               Arbeids- og undervisningsformer

               • Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring og erfaringsoverføring
               • Gruppearbeid
               • Gi og motta coaching og veiledning individuelt og i grupper
               • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner
               • Skriftlige oppgaver i form av logger, praksisdokumentasjon og refleksjonsnotater

               Obligatoriske arbeidskrav
               • Det er tre obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:
               • utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål for emnet. Individuell skriftlig oppgave
               • planlegge og gjennomføre to samtaler hvor coaching benyttes. Arbeidskravet dokumenteres, og danner grunnlag for eksamen
               • planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team. Planlegging skjer i studentgrupper, og skal gjennomføres av hver student i praksis. Arbeidskravet skal dokumenteres individuelt, og danne grunnlag for eksamen

               DET ER KRAV OM OBLIGATORISK DELTAKELSE PÅ SAMLINGER. FRAVÆR UTOVER 20% VIL IKKE BLI GODTATT.

               Les mer om coaching

               Jeg ønsker å søke opptak på Coaching

               • 18

                TEK 15 - Organisasjonspsykologi - Universitetet i Bergen
                - Toggle

                Organisasjonspsykologi 15 studiepoeng

                Mål og innhald

                Generelle læringsmål
                Organisasjonspsykologi gir en skolering i sentrale teorier og perspektiver innen det organisasjons-psykologiske fagområdet. Organisasjonspsykologi fokuserer primært på studiet av organisasjoner og grupper, og leiing av disse. Et viktig siktemål er å gjøre studentene bevisste på de delene av organisasjonspsykologien som er vitenskapelig fundert, ved at nyere empiri vektlegges i undervisningen. Faget kan deles inn i syv seksjoner som er innbyrdesrelatert.

                • Tema 1: Psykologisk organisasjonsteori
                • Tema 2: Kommunikasjon i organisasjoner
                • Tema 3: Ledelse
                • Tema 4: Individuelle forskjeller
                • Tema 5: Dannelse og utvikling av grupper og team i virksomheter
                • Tema 6: Organisasjonskultur
                • Tema 7: Organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner

                Undervisningsspråk
                Norsk

                Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

                • Forelesinger og gruppeøvelser
                • Obligatorisk undervisningsaktivitet
                • Det er ikke obligatorisk innsendelse av arbeidsoppgaver

                Læringsutbytte - Kunnskaper

                Tema 1: Psykologisk organisasjonsteori
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonsteori ut fra et psykologisk perspektiv:

                • Ulike modeller for organisering av arbeid og mennesker og hvordan ulike organisasjonskjennetegn påvirker mennesker
                • Grunnleggende antakelser om mennesker i organisasjoner og arbeid
                • Den historiske utviklingen i synet på fenomenet arbeid og organisering
                • Kjennetegn ved produktive organisasjoner.

                Tema 2: Kommunikasjon i organisasjoner
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om kommunikasjon i organisasjoner:

                • Action Science som et redskap for å sikre effektiv kommunikasjon. Det sentrale omgrepsapparatet Action Science sin måte å analysere kommunikasjon
                • Sentrale kjennetegn ved to-veis kommunikasjon
                • Funksjonell og dysfunksjonell kommunikasjon i organisasjoner. Hvorfor og hvordan slik kommunikasjon oppstår
                • Betingelser for god kommunikasjon på arbeidsplassen.

                Tema 3: Ledelse
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om ledelse:

                • Definisjoner av konstruktive og destruktive former for ledelse
                • De mest sentrale teoriene/modellene om ledelse i et historisk perspektiv, inkl.
                • transformasjonsledelse, forandringsorientert ledelse, samt destruktive former for ledelse
                • Forløpere og mulige konsekvenser av lederatferd
                • Rammebetingelser (kontingenser) som påvirker lederatferd og dens konsekvenser
                • Leader-Member Exchange (LMX) teori
                • Hvilken lederatferd/lederstil som henger sterkest sammen med effektivitet
                • Forskning på mulige forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere.

                Tema 4: Individuelle forskjeller
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om individuelle forskjeller:

                • Hva vi forstår med begrepet personlighet
                • De mest sentrale trekkteoriene, herunder fem-faktor teorien
                • Forholdet mellom person- og situasjons-/organisasjonsfaktorer
                • Forholdet mellom personlighet og atferd, inkl. prestasjoner, i organisasjoner
                • Personkjennetegn sin betydning for stress, inkl. omstillinger, og mestring
                • Personlighetstester og metodiske problemer i bruken av slike.

                Tema 5: Dannelse og utvikling av grupper og team i virksomheter
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om grupper og team i en arbeidslivskontekst:

                • Ulike typer grupper i organisasjoner
                • Forskjellen mellom grupper og team
                • Hvordan grupper dannes og utvikles
                • Strukturer og prosesser i grupper som har betydning for deres funksjonsevne
                • Kjennetegn ved effektive grupper
                • Fordeler og ulemper ved grupper
                • Ulike problemer som kan oppstå innad og mellom grupper i en organisasjon.

                Tema 6: Organisasjonskultur
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonskultur:

                • Kva vi forstår med begrepet organisasjonskultur
                • Forskjeller og likheter mellom bemgrepene organisasjonskultur og organisasjonsklima
                • Hvordan organisasjonskulturer oppstår og utvikles
                • Hvordan organisasjonskultur påvirker endringar og omstillinger i organisasjoner
                • Hvordan kan ledere påvirke en organisasjonskultur
                • Universell til forskjell fra partikulære (spesielle) kjennetegn ved organisasjonskulturer;
                • Konkurrerende Verdier modellen for organisasjonskulturer
                • Hofstede’ s kulturdimensjoner på tvers av landegrenser.

                Tema 7: Organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner
                Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner:

                • Hva vi forstår med begrepene organisasjonsutvikling (OU) og omstilling
                • Sentrale arbeidsmetoder i OU og omstillingsarbeid
                • Lederes rolle i omstillingsarbeid
                • Suksesskriterier i OU og omstillingsarbeid
                • Motstand mot endring og faktorer som påverkar dette
                • Modenhet (readiness) for endring og faktorer som påvirker dette
                • Stress og stressmestring i forbindelse med omstilling
                • Hvordan en omstillingsprosess kan tilrettelegges for å sikre ansattes jobbtilfredshet og engasjement
                • Etiske problemstillinger i OU og omstillingsarbeid

                Læringsutbytte - Ferdigheter
                Ved fullført emne skal kandidaten kunne reflektere og gjøre rede for sentrale begreper og modeller innenfor det organisasjonspsykologiske feltet, inklusive hvordan en rekke kjennetegn ved organisasjonen og organisasjonsmedlemmene samvirker i forhold til det å oppnå gode resultater, så vel som organisasjonsmedlemmenes jobbtilfredshet og helse. Kunnskapene skal kunne fremstilles skriftlig, men også i muntlige kontekster, og skal ha en direkte praktisk nytteverdi i ulike sammenhenger (lederfunksjon, arbeidstakerkontekst, personalarbeid etc.).

                Krav til forkunnskaper
                For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må man ha generell studiekompetanse eller oppfylle krava til realkompetanse. Ut over dette er der ingen spesielle krav til forkunnskaper.

                Læremidler
                Anbefalt litteratur vil bli oppgitt

                Vurderingsformer
                En ukes hjemmeeksamen. Emnet vurderes som fullført ved bestått eksamen. Fra eksamen utleveres har du en 7 døgn til å levere besvarelsen. Veiledende arbeidsmengde er 3 arbeidsdager (ca 24 timer). Eksamen gis som hjemmeeksamen og det er ikke nødvendig og ta fri fra jobb for å gjennomføre eksamen.

                Karakterskala
                Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A - F, der F er ikke bestått.

                Emneevaluering
                Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakende evaluering og UiB’s kvalitetssikringssystem.

                Kurset inngår i
                Studie i Teknologiledelse, NB! kan også inngå som valgfag i Bachelor i Ledelse

                Neste undervisningssemester
                Høst 2018

                Forelesningsplan høst 2018

                Uke Dato Aktivitet Fredag (kl. 1600-2000) Lørdag (kl. 0900-1700) Søndag (kl. 0900-1300)
                37 14.-16. sep Samling Kommunikasjon i org. Grupper og effektive team
                Personlighet og ind. faktorer
                Websamling
                42 19.-21. okt Samling Perspektiv på positiv ledelse Konflikt i arbeidslivet Stress og mestring i arbeidslivet
                Websamling
                46 16.-18. nov Samling Organisasjonskultur Endring, OU og org. læring Destruktiv ledelse
                Websamling
                XX XX. - XX. XX Hjemmeeksamen


                Emnebeskrivelse:

                Organisasjonspsykologi

                Jeg ønsker å søke opptak på faget Organisasjonspsykologi 15sp

                • 19

                 TEK 16 Konflikthåndtering og forhandlinger (KON) - Høgskulen på Vestlandet
                 - Toggle

                 Konflikthåndtering og forhandlinger 15 studiepoeng

                 Innledning
                 I organisasjoner er konflikt og forhandlinger to fenomen som de fleste forholder seg til daglig i ulike sammenhenger. I dette kurset vil studentene få både praktisk og teoretisk innsikt i hvordan man kan tilnærme seg dette på konstruktive måter.

                 Læringsutbytte

                 Kunnskap
                 Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

                 • Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap om konflikter og konfliktdynamikk og hvordan dette kan påvirke organisasjoner.
                 • Ha inngående kjennskap til sentrale begreper innenfor forhandlings- og konfliktteori.

                 ·         Ha avansert forståelse av forhandlingsteori og hvordan den kan brukes for å utvikle gode avtaler.

                 Ferdigheter
                 Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

                 • Kunne analysere og forholde seg til en konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på
                 • Kunne forberede seg til ulike forhandlingssituasjoner og tilpasse strategier til disse.
                 • Skal kunne identifisere og evaluere ulike kriterier for å vurdere kvalitet i avtaler.

                 Generell kompetanse
                 Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten

                 • Kunne gjennomføre en hel forhandlingsprosess, fra forberedelse til inngåelse av en avtale.
                 • Være oppmerksom på etiske utfordringer knyttet til konflikt- og forhandlingssituasjoner.

                 Innhold
                 I første del av kurset vil vi fokusere på konfliktforståelse og konfliktanalyse. Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende, men de kan også være utgangspunkt for innovasjon og ny innsikt. Det er viktig med en god forståelse av årsaker til konflikter og hvordan de utvikler seg. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser.

                 I andre del av kurset vil studentene få en grundig forståelse for ulike forhandlingssituasjoner og sentrale dilemma i forhandlinger. Det vil bli praktiske øvelser og teoretiske forelesninger om både distributive og integrative forhandlingssituasjoner, samt flerpartsforhandlinger og assisterte forhandlinger (mekling). Det vil fokuseres på hvordan man kan utvikle avtaler av god kvalitet gjennom forhandlingsprosessen.

                 Det vil være tre samlinger av tre dager i dette emnet. De ulike samlingene vil være bygget opp på følgende måte: Fredag: 4 timer (fra kl 16:00-20:00), lørdag: 8 timer (fra kl 09:00-17:00), søndag: 5 timer (fra kl 09:00-13:00).

                 Samling 1: Konfliktforståelse og konfliktanalyse. Introduksjon til forhandlinger.

                 Samling 2: Forhandlingsteori. Strategier i forhandlinger

                 Samling 3: Forhandlinger og konflikthåndtering. Etiske dilemma.

                 Arbeidsform
                 Undervisningen i kurset vil foregå som et samspill mellom forelesninger, rollespill og diskusjoner i klassen. På denne måten vil studentenes egne erfaringer brukes aktivt i kurset for å gi en bred forståelse av teorien som anvendes.

                 Obligatoriske arbeidskrav
                 To innleveringsoppgaver som skal leveres mellom samlingene, en oppgave mellom første og andre samling, en oppgave mellom andre og tredje samling.

                 Vurderingsform
                 Hjemmeeksamen

                 Neste undervisningstermin
                 Vår 2019

                 Jeg ønsker å søke opptak på Konflikthåndtering og forhandlinger

                 • 20

                  ING 3 - Automasjon og robotprogrammering (ROB) - Högskolan Väst
                  - Toggle

                  Robot og automasjon, 15 studiepoeng
                  Kurset gir en innføring i automasjon og er tenkt for de som arbeider som ingeniør og /eller teknikker. Kurset fokuserer på industriell automasjon og robotteknikk, og kan anvendes for fremstilling av tekniske løsninger. Kurset gjennomføres ved forelesninger, filmer, øvelser og virtuelle laboratorier og behandler ulike deler av automasjon.

                  Innhold Robot kjørekort og sikkerhet

                  • laboratoriearbeid med robotprogrammering
                  • maskin- og robotsikkerhet
                  • robotsikkerhet i henhold til standarder

                  Læringsmål Robot kjørekort og sikkerhet
                  Studenten skal etter kurset være i stand til å demonstrere:

                  • kunnskap om og forståelse for hvordan robotstyringssystemer programmeres on-line
                  • en ansvarlig tilnærming til maskinvare og robotsikkerhet
                  • evnen til å argumentere for innføring av robotsikkerhet i en automasjonsløsning
                  • evnen til å tolke og vurdere risikovurderinger i henhold til standarder.

                  Innhold Robotsimulering

                  • robotmodellering
                  • robotsimulering
                  • off-line programmering
                  • kalibrering av robotceller for off-line programmering
                  • robotstyringssystem
                  • robotprogramming
                  • simulering av styringssystemer

                  Læringsmål Robotsimulering
                  Studenten skal etter kurset være i stand til å demonstrere:

                  • kunnskap om og forståelse av hvordan simulering kan brukes til analyse, evaluering og design av robotsystemer.
                  • ferdigheter innenfor simulering og off-line programmering av roboter i et kommersielt verktøy for robotsimulering.

                  Innhold PLC-programmering

                  • industrielle automasjonssystemer
                  • kommunikasjonsbusser
                  • PLC-systemer
                  • sensorer
                  • PLC-programmering
                  • standard IEC 61131-3
                  • feilsøking

                  Læringsmål PLC-programmering
                  Studenten skal etter kurset være i stand til å:

                  • demonstrere en viss innsikt i aktuell forskning og utvikling i industriell automasjon med fokus på programmerbare styringssystem (PLC)
                  • beskrive metode-kunnskaper innenfor automasjon og demonstrere kunnskap om hovedtrekkene i dagens programmeringsstandard IEC 61131-3
                  • demonstrere ferdigheter til å delta i utviklingsarbeid i industriell automasjon og administrere utviklingsverktøy for å lage og feilsøke i PLS-programmer

                  Gjennomføring
                  Kurset gjennomføres som nettbasert kurs med fire obligatoriske helgesamlinger på Högskolan Väst i Trollhättan. Det er obligatoriske nettmøter før første samling og i mellom de resterende samlingene. Videoer og innspilte nettmøter kan følges via web. Som deltaker har du også tilgang til laboratorie- og opplæringsmateriell på nett.

                  Arbeidsintegrert læring
                  Det forventes at studentene presenterer og diskuterer sine relevante erfaringer fra arbeidslivet overfor de andre studenter. Eksempler fra Industrien og forskningsrelatert materiell vil bli brukt i undervisningen. Prosjektarbeid kan relateres til case ved din arbeidsplass eller hentes fra Production Technology Centre, Högskolan Väst

                  Eksamen
                  Laboratoriearbeid i grupper med individuell vurdering og selvstendig prosjektarbeid med individuell skriftlig og muntlig presentasjon. Undersøkelse pågår med individuelle oppgaver. Eksamen er både nettbasert og i form av presentasjoner i forbindelse med samlinger.
                  Ved bestått eksamen mottar du diplom som viser at du har gjennomført kurset og oppnådd 15 studiepoeng i automasjon og robotprogrammering. Du mottar også et ”robot førerkort”.

                  Generelle regler om eksamen ved Högskolan Väst framkommer i dokumentet

                  Riktlinjer för examination som du finner på www.hv.se.

                  Forkunnskaper
                  Det anbefales at du har arbeidserfaring som ingeniør eller tekniker, og har jobbet med automasjon.

                  Målgruppe
                  Kurset passer for de som på en eller annen måte jobber med produksjon og gir en innføring i automasjon. Du arbeider som produksjonsingeniør, service- og vedlikeholdstekniker, produksjonsleder, tekniker eller lignende.

                  Forelesningsplan høst 2018
                  Kurs1. samling2. samling3. samling4. samling/eksamen
                  Robot og automasjon31. - 02. september28. - 30. september09. - 11. november07. - 09. desember


                 • 21

                  ING 4 - Ingeniørverktøy I - Högskolan Väst
                  - Toggle

                  Ingeniørverktøy I, 15 studiepoeng
                  Kurset er en innføring i tekniske verktøy for praktiserende ingeniører og teknikere. Det fokuseres på kjente ingeniørverktøy som brukes i mange forskjellige sammenhenger. Kurset gjennomføres gjennom forelesninger, filmer, øvelser og virtuelt laboratorium og behandler 3 tekniske verktøy som eksamineres hver for seg.

                  Innhold
                  Moderne ingeniørverktøy

                  • Del I - AutoCAD, 5 studiepoeng. Praktiske kunnskaper i AutoCAD, hvordan du oppretter og bruker tegninger
                  • Del II - Matlab, 5 studiepoeng. Grunnleggende programmering i Matlab og hvordan du oppretter datamodeller
                  • Del III - C Programmering i Visual Studio, 5 studiepoeng. Grunnleggende programmeringsteknikker.

                  Gjennomføring
                  Nettbasert kurs i kombinasjon med helge-samlinger. Deltakerne har også tilgang til laboratorie- og opplæringsmateriell på nett.
                  NB! Samlinger og nettmøter via Adobe Connect er obligatoriske i dette faget. 

                  Eksamen
                  Individuell nettbasert eksamen. Obligatorisk deltakelse og presentasjoner på samlingene er en del av eksaminasjonen.

                  Forkunnskaper
                  Jobberfaring fra tekniske fag som ingeniør eller tekniker.

                  Målgrupper
                  Kurset passer for de som på en eller annen måte jobber med engineering metoder og gir en innføring i vanlige tekniske verktøy. Du jobber som designingeniør, testingeniør, produksjonsingeniør / engineering, service og vedlikehold teknikere, produksjonsledere, teknikere og lignende.

                  Samarbeidspartner/kursleverandør
                  HÖGSKOLAN VÄST

                  Finansiering
                  Medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk med godkjent tariffavtale* får finansiert kurset gjennom FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.
                  * gjelder ikke Hovedtariffavtalen i staten

                  Kurset inngår i
                  Ingeniørverktøy I (15 studiepoeng) er 1 av 4 kurs i Studie i Ingeniørverktøy 60 studiepoeng.

                  Neste undervisningssemester
                  Vår 2017

                  Jeg ønsker å søke opptak på Ingeniørverktøy I

                  • 23

                   MPL 1 - Prosjektledelse Høyskolen Kristiania
                   - Toggle

                   Prosjektledelse 15 studiepoeng
                   Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon.

                   Beskrivelse
                   Kurset gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid. Etter gjennomført kurs kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å lykkes med prosjektene.

                   Kurset gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats. Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som gjør at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

                   Du vil utvikle kompetanse som gjør deg i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter.

                   Prosjektledelse består av følgende tema:

                    • prosjekt som arbeidsform - kjennetegn 
                    • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer 
                    • initiering og valg av prosjekter 
                    • mål i prosjekter, resultatmål og effektmål og hvordan gjøre disse målbare. 
                    • gevinstrealisering gjennom hele prosjektet 
                    • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus 
                    • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov - budsjett
                    • fremdrift, oppfølging, endring, avvik og styring av prosjekter 
                    • kommunikasjon, rapportering, evaluering og avslutning av prosjekter 
                    • prosjektlederrollen – bruk av ulike lederstiler som prosjektleder 
                    • utvikling, kultur og prosjektteam
                    • verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter

                   Læringsmål
                   Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende et bredt spekter av metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

                   Gjennomføring
                   Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                   Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                   Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                   I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                   Her kan du lese mer om Prosjektledelse

                    

                    infographic_timer Ca. 420 timer antatt tidsbruk
                    infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kurset 
                    infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                   Jeg ønsker å søke opptak på Prosjektledelse 15 studiepoeng

                   • 24

                    MPL 2 - Økonomi og usikkerhetsstyring i prosjekter - Høyskolen Kristiania
                    - Toggle

                    Økonomi og usikkerhetsstyring i prosjekter 7,5 studiepoeng
                    Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpstrategi.

                    Beskrivelse
                    Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en forståelse for de økonomiske sidene av prosjekter, og du bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere disse.

                    Kurset gir deg innføring i usikkerhet i prosjekter, både positiv usikkerhet, eller muligheter, og negativ usikkerhet, eller risiko.

                    Du skal også bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere usikkerhet. Du vil også få en innføring om anskaffelsesprosessen i prosjekter der det er aktuelt å foreta innkjøp av varer eller tjenester.

                    Økonomi- og usikkerhetsstyring består av følgende tema:

                     • Prosjektøkonomi og ressurser
                     • Prosjektøkonomi – budsjettering
                     • Kostnadsestimering
                     • Lønnsomhet
                     • Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter
                     • Usikkerhet i prosjekter
                     • Usikkerhet i prosjekter
                     • Muligheter og risiko
                     • Kilder til usikkerhet
                     • Metoder for usikkerhetshåndtering
                     • Kontrakter og innkjøp i prosjekter
                     • Kontraktsstrategi
                     • Kontraktsprosessen
                     • Entrepriseformer
                     • Offentlige anskaffelser

                    Læringsmål
                    Etter endt kurs skal du ha en begrunnet oppfatning av hvordan økonomisk beskaffenhet, usikkerhet og kontraktmessige forhold påvirker beslutning om valg av prosjektkonsept og beslutning om igangsetting av prosjekter.

                    Gjennomføring
                    Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

                    Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                    Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                    I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                    Her kan du lese mer om Økonomi og usikkerhetstyring

                     infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                     infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kursets varighet
                     infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                    Jeg ønsker å søke opptak på Økonomi og usikkerhetstyring 7,5 sp

                    • 25

                     MPL 3 - Prosjektmetodikk lean six sigma og scrum - Høyskolen Kristiania
                     - Toggle

                     Prosjektmetodikk Lean Six Sigma og Scrum 7,5 studiepoeng
                     Kurset lærer deg hvordan metoder kan bidra til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings og utviklingsprosesser.

                     Beskrivelse
                     Prosjektmetodikk Lean Six Sigma og Scrum er en fokusert markedsdreven prosjektledelsesmetodikk, som ofte er anvendt i prosjektarbeid både i det private næringsliv og i offentlig sektor.

                     Lean Six Sigma forener vestlig og asiatisk kultur i et ønske om å øke lønnsomheten, produktiviteten, effektiviteten, kvaliteten og kundetilfredsheten. Men for å øke konkurranseevnen i markedet må bedriftene forstå de omgivelsene de er en del av, og kundene. Og ikke minst må de kjenne sin egen virksomhet.

                     I et virksomhetsperspektiv er det tre nivåer som må ivaretas for å tilfredsstille interne og eksterne krav til en virksomhet: det strategiske, det ledelsesmessige og det operative, eller prosjektnivå. Å forstå dette og se sammenhengen mellom nivåene og nyttiggjøre seg denne kunnskapen er avgjørende for enhver bedrift.

                     Prosjektmetodikk Lean Six Sigma og Scum består av følgende tema:

                     • Prosjektmetodikk
                     • Lean ledelse
                     • Lean strategi
                     • Six Sigma
                     • Hoshi Kanri
                     • Scrum

                     Læringsmål
                     Etter å ha fullført dette kurset har du kunnskap om hvordan samarbeid kan skape eksepsjonelle resultater. Du vil lære hvordan du best setter sammen et utviklingsteam, og hvordan prosjektet blir fremgangsrikt og smidig.

                     Gjennomføring
                     Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                     Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                     Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                     I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                     Her kan du lese mer om Prosjektmetodikk lean six sigma og scrum

                      infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                      infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                      infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                      Jeg ønsker å søke opptak på Prosjektmetodikk 7,5 sp

                     • 26

                      MPL 4 - Organisasjon og ledelse - Høyskolen Kristiania
                      - Toggle

                      Organisasjonsteori 7,5 studiepoeng
                      Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.

                      Beskrivelse 
                      Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

                      Emnet gir kunnskap i valg av organisasjonsform og hvordan organisasjonsutvikling og endring kan gjennomføres i praksis. Organisasjon og ledelse behandler også ulike typer leder stiler og atferd og hvordan dette påvirker organisasjonens medlemmer.

                      Organisasjonsteori består av følgende tema:
                      • Mål, strategi og effektivitet
                      • Organisasjonsstruktur
                      • Organisasjonskultur
                      • Makt og konflikt
                      • Omgivelser
                      • Motivasjon og ytelse
                      • Kommunikasjon
                      • Beslutningsprosesser
                      • Læring og innovasjon
                      • Endring
                      • Ledelse

                      Læringsmål
                      I dette kurset skal du få en forståelse av hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer. Du skal sitte igjen med kunnskap om hvordan mål, strategier, struktur, kultur og prosesser påvirker menneskers samhandling og atferd i organisasjonen.

                      Gjennomføring
                      Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                      Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                      Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                      I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                      Her kan du lese mer om organisasjon og ledelse

                       infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                       infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                       infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                      Jeg ønsker å søke opptak på Organisasjon og ledelse 7,5 studiepoeng

                      • 27

                       MPL 5 - Ledelse - Høyskolen Kristiania
                       - Toggle

                       Ledelse 7,5 studiepoeng
                       Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Motivasjon og kompetanseutvikling er også temaer som tas opp i kurset.

                       Beskrivelse
                       Ledelse gir deg en forståelse for ulike ledelsesteorier, både i et historisk perspektiv, og ut ifra dagens virkelighet. Hvordan ledelse kan praktiseres og hvordan den virker, samt grunnlaget for ledelse relatert til personlig makt og relasjoner.

                       Du vil få innsikt i arbeidspsykologi og hvordan denne innsikten kan brukes for å mestre samspillet i arbeidsgruppa og lederrollen på en god måte. Denne innsikt skal også gi økt forståelse av noen sentrale personalledelsesoppgaver.

                       Kurset fokuserer videre på ledelse ut fra hvorledes lederen oppfatter sin lederrolle i forhold til de omgivelsene han eller hun arbeider i, som; organisasjonskultur, organisasjonstype og nasjonal kultur.

                       Ledelse består av følgende tema:

                       • Ledelsesteorier i et historisk perspektiv
                       • Ledelsesteorier i Norge
                       • Ledelse og organisasjonsresultater
                       • Ledelse og symboler
                       • Konteksten for ledere som organisasjonskultur, nasjonal kultur, organisasjonstype, nettverk og kjønn
                       • Lederens grunnlag for ledelse: personlig makt, relasjoner og roller
                       • Lederens virke i organisasjoner gjennom de fire funksjonene; produsent, administrasjon, entreprenør og integrasjon

                       Læringsmål
                       Gjennom kurset skal du, ut i fra konteksten som ledelse utøves i, forstå hvordan ledelse kan praktiseres og hvordan den virker. Du skal også kunne redegjøre for ledelsesteorier i et historisk perspektiv.

                       Gjennomføring
                       Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                       Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                       Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                       I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                       Her kan du lese mer om faget Ledelse

                        infographic_timer ca. 210 timer antatt tidsbruk
                        infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                        infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                       Jeg ønsker å søke opptak på Ledelse 7,5 studiepoeng

                       • 28

                        MPL 6 - Individuell Arbeidsrett - Høyskolen Kristiania
                        - Toggle

                        Arbeidsrett 7,5 studiepoeng
                        Arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.

                        Beskrivelse
                        Arbeidsrett er et juridisk fag som handler om rettsregler i arbeidsforhold, først og fremst mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men ikke bare det: Lovgivningen stiller en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd.

                        Gjennom kurset skal du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten. Du vil lære å kunne anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig, og du skal lære å forstå partsforholdene i arbeidslivet - både i den individuelle og den kollektive delen av arbeidsretten.

                        Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

                        Arbeidsrett består av følgende tema:

                        • Introduksjon til arbeidsretten – en generell plattform
                        • Inn i stilling – rettsregler om etablering av arbeidsforhold
                        • Rettsregler i løpende arbeidsforhold og om virkningene av at arbeidsforhold er etablert
                        • Ut av stilling – rettsregler om avslutning av arbeidsforhold
                        • Kollektiv arbeidsrett – rettsregler om tariffavtaler og virkningen av dem

                        Læringsmål
                        Når du er ferdig med Arbeidsrett, har du oversikt over reglene om likestilling og ikke-diskriminering, medbestemmelse og de ansattes representasjon. Du har også kunnskap om hovedreglene i kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler.

                        Gjennomføring
                        Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                        Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                        Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                        I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                        Her kan du lese mer om faget Individuell arbeidsrett.

                         

                         infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                         infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                         infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                        Jeg ønsker å søke opptak på Arbeidsrett 7,5 studiepoeng

                         
                         
                        • 29

                         MPL 7 - Operativ personalledelse - Høyskolen Kristiania
                         - Toggle

                         Operativ personalledelse 7,5 studiepoeng
                         Operativ personalledelse fokuserer på hvordan en organisasjon kan håndtere sine personalressurser.

                         Beskrivelse
                         Operativ personalledelse fokuserer på hvordan personalressursene kan forvaltes gjennom kunnskap, og gir en forståelse for kompleksiteten og utfordringene i å forvalte menneskelige ressurser i en organisasjon.

                         Kurset inneholder de viktigste prosessene innenfor personalledelse, og viktige sider ved det å være medarbeider.
                         Du vil lære hvordan du kan utarbeide en bemanningsanalyse, planlegge bemanningsressursene, rekruttere, utvikle og belønne de menneskelige ressursene for produktive formål.

                         Operativ personalledelse består av følgende tema:

                         • Organisasjon og personalledelse
                         • Interne og eksterne arbeidsbetingelser for personalledelse
                         • Strategisk personalledelse
                         • Organisering av personalledelsesfunksjonen
                         • Ansettelsesprosessen
                         • Kompetanse og kompetanseutvikling
                         • Vurdering av ansattes ytelse og potensial
                         • Belønning og motivasjon
                         • Karriereutvikling
                         • Avvikling av arbeidsforhold
                         • Personalledelse og prestasjon
                         • Attraktive organisasjoner

                         Læringsmål
                         Etter endt kurs skal du ha oversikt over hvilke oppgaver som inngår i Operativ personalledelse. Du skal ha grunnleggende forståelse for rekrutteringsarbeidet og kjenne personalplanleggingens betydning for organisasjonen.

                         Gjennomføring
                         Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                         Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                         Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                         I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                         Her kan du lese mer om faget Operativ personalledelse

                          infographic_timer ca 210 arbeidstimer antatt tidsbruk
                          infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                          infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                         Jeg ønsker å søke opptak på Operativ personalledelse 7,5 studiepoeng

                         • 30

                          MPL 8 - Bedriftsøkonomi - Høyskolen Kristiania
                          - Toggle

                          Bedriftsøkonomi 7,5 studiepoeng
                          Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger. 

                          Beskrivelse
                          Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og ett innblikk i sammenhengen mellom økonomistyring og bedriften som organisasjon.

                          Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv. 

                          Innføring i bedriftsøkonomi består av følgende tema:

                          • Økonomi og bedrift
                          • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger
                          • Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
                          • Bedriftens kostnader
                          • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
                          • Inntektsdannelsen
                          • Inntekter, kostnader og resultat - modeller
                          • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder
                          • Kostnadsfordelingen
                          • Kalkulasjon i industribedriften
                          • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter
                          • Kalkulasjon i handelsvirksomheter
                          • Resultatberegning og beholdningsendringer
                          • Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
                          • Kostnad - resultat - volumanalyse
                          • Produktvalg
                          • Investeringsanalyse

                          Læringsmål
                          I dette kurset skal du tilegne deg kompetanse i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, samt hvordan du kan bruke dem i praksis.

                          Gjennomføring
                          Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                          Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                          Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                          I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                          Du kan lese mer om kurset her: Bedriftsøkonomi

                           

                           infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                           infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                           infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                          Jeg ønsker å søke opptak på Bedriftsøkonomi 7,5 studiepoeng

                          • 31

                           MPL 9 - Arbeidsmiljø og psykologi - Høyskolen Kristiania
                           - Toggle

                           Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5 studiepoeng
                           Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.

                           Beskrivelse
                           Emnet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner.

                           Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering. Emnet gir også en innføring i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du gjennomfører en medarbeidersamtale.

                           Arbeidsmiljø og psykologi består av følgende tema:

                            • psykologi og organisasjonsarenaen
                            • perspektiver på psykososialt arbeidsmiljø
                            • persepsjon
                            • personlighet og mangfold
                            • grupper og team
                            • mellommenneskelig kommunikasjon
                            • stressteorier 
                            • omstilling og sykefravær
                            • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
                            • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen

                           Læringsmål
                           Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

                           Gjennomføring
                           Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                           Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                           Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                           I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

                           Her kan du lese mer om faget Arbeidsmiljø og psykologi

                            

                            infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                            infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                            infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                           Jeg ønsker å søke opptak på Arbeidsmiljø og psykologi 7,5 studiepoeng

                           • 32

                            MPL 10 - Kreativitet, innovasjon og nyskapning - Høyskolen Kristiania
                            - Toggle

                            Kreativitet, innovasjon og nyskapning 7,5 sp
                            Emnet handler om kreativitet og innovasjon samt utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.

                            Beskrivelse
                            Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner. I løpet av emnet vil du undersøke flere case studier av kreative organisasjoner og hvordan de strukturerer for kreativitet. Emnet øker din evne til å forstå prosessene som ligger til grunn for å generere og utvikle ideer og nyskapende løsninger, så vel som din evne til å organisere for kreativitet og innovasjon og å bygge bærekraftige kreative miljø.

                            Kreativitet, innovasjon og nyskapning består av følgende tema

                            • Hva er kreativitet?
                            • Den kreative personen/individuell kreativitet
                            • Den kreative gruppen
                            • Kreative organisasjoner

                            Her kan du lese mer om Kreativitet, innovasjon og nyskapning  

                            Læringsmål
                            Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

                            Gjennomføring
                            Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                            Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                            Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                            I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

                             

                             infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
                             infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
                             infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

                            Jeg ønsker å søke opptak på Kreativitet, innovasjon og nyskapning 7,5 studiepoeng


                            • 34

                             LOG 1: Logistikk - Høyskolen Kristiania
                             - Toggle

                             Logistikk 7,5 studiepoeng

                             Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

                             Beskrivelse

                             Logistikk gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter.

                             Logistikk-kurset legger vekt på hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Gode kunnskaper i logistikk gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet.

                             I samarbeid med aktører fra fagmiljøet er kurset utviklet for å gjøre deg bedre rustet til å forstå og engasjere deg i oppgaver knyttet til logistikk. Kurset ser på logistikk som prosess og på hvordan bruk av IT kan effektivisere logistikkprosessene.

                             Emneoversikt

                             • Introduksjon til logistikken
                             • Logistikk og lønnsomhet
                             • Logistikkkostnader
                             • Leveringsservice
                             • Innkjøp i et logistikkperspektiv
                             • Lagerstyring
                             • Produksjonsstyring
                             • Distribusjon
                             • Prestasjonsmåling/målstyring
                             • Forbedringsmuligheter logistikk
                             • Logistikk i et strategisk perspektiv


                             Eksamen
                             Eksamen er nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må du ha fullført kurset. 2 innsendingsoppgaver må være bestått

                             Undervisningsform
                             Kurset gjennomføres som internettbasert fjernundervisning på læringsplattformen AddiscoLearning.
                             Kurset gjennomføres under veiledning av nettlærer med minimum høgskolelektorkompetanse.
                             Gjennom tilrettelegging av lærestoff, skriftlig tekst, forelesninger, artikler, kommunikasjon mellom lærer og student, i prategrupper, diskusjonsgrupper samt i kommunikasjon og gruppearbeid studentene i mellom skal studenten tilegne seg stoffet. Det skal leveres to obligatoriske innsendingsoppgaver som blir kommentert og vurdert av veileder. Begge innsendingsoppgavene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

                             Karakterskala
                             For bedømming brukes høyskolekarakterskala med bokstavkarakterer. Dvs. at A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter.

                             Pensum
                             Logistikk og lønnsomhet, Universitetsforlaget, Morten Brenden.
                             Logistikkledelse, Cappelen Akademisk Forlag, Stein Erik Grønland.


                             Her kan du lese mer om faget Logistikk

                             Jeg ønsker å søke opptak på Logistikk 7,5 studiepoeng

                             • 39

                              MAR 1 - Markedskommunikasjon - Høyskolen Kristiania
                              - Toggle

                              Markedskommunikasjon 7,5 studiepoeng

                              Beskrivelse
                              Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet. Du vil gå gjennom ulike faser og steg for å gjennomføre kommunikasjonstiltak på en strategisk måte. Et sentralt mål i kurset er at du skal forstå de grunnleggende prinsippene om hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene. Markedskommunikasjon gir deg en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet.

                              Markedskommunikasjon består av følgende tema:

                              • Introduksjon av markedskommunikasjon
                              • Kommunikasjonsrespons- og planleggingssekvensen
                              • Stegene i den strategiske kommunikasjonsplanleggingen
                              • Hvordan markedskommunikasjon påvirker kunden
                              • Ulike taktiske virkemidler og valg av markedskommunikasjon
                              • Grunnleggende prinsipper for påvirkningsteori
                              • Betydningen av kreativitet i kommunikasjonsløsninger
                              • Effekten av nye medier, sosiale kanaler som for eksempel Facebook
                              • Taktiske promosjonstiltak
                              • Sammenhengen mellom markedskommunikasjon og de andre virkemidlene i markedsføringsmiksen

                              Læringsmål
                              Etter gjennomført emne skal du være i stand til å planlegge kommunikasjonstiltak rettet mot bestemte målgrupper. Det betyr at du skal kunne velge kommunikasjons målgruppe og forstå målgruppens beslutningsprosess, posisjonere budskapet i markedet, velge relevante budskap, utvikle en kommunikasjonsstrategi, velge kommunikasjonsmål og fatte beslutninger om egnet valg av mediekanaler.

                              Gjennomføring
                              Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                              Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                              Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                              I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                              Her kan du lese mer om faget Markedskommunikasjon

                              • 40

                               MAR 2 - Merkevareledelse - Høyskolen Kristiania
                               - Toggle

                               Merkevareledelse 7,5 studiepoeng
                               I denne studieenheten skal du få en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter.

                               Beskrivelse
                               Merkevareledelse fokuserer på hvilke virkninger en sterk merkevare har for bedrifter og forbrukere. Vi ser på hvordan merkevaren kan posisjoneres i kundens hukommelse, merkekjennskap og –kunnskap i tillegg til markedsposisjonering.

                               Viktige temaer i kurset er merkearkitektur, prinsipper for styring av merkeporteføljen og fokus på strategier.

                               Vi ser på ulike virkemidler for å bygge opp en merkevare med grep som merkeutvidelser, merkesamarbeid og markedskommunikasjon.

                               Videre vil det fokuseres på hva merkevarer er, hvilke effekter de skaper – psykologisk for kunden og økonomisk for bedriften. I tillegg vil du lære litt om merkevarers historiske opphav og få en introduksjon til verdsettelse av merkevarer.

                               Merkevareledelse består av følgende tema:

                               • Psykologiske effekter av merkeverdi for kundene
                               • Økonomiske effekter av merkeverdi
                               • Verdifastsettelse av merkevarer
                               • Merkekjennskap
                               • Merkeassosiasjoner
                               • Merkeposisjonering
                               • Merkearkitektur
                               • Merkeelementer
                               • Merkesamarbeid
                               • Merkeutvidelser
                               • Kommunikasjonsplanlegging
                               • Merkekommunikasjon
                               • Taktikk og operative tiltak i bygging av merkevarer

                               Læringsmål
                               Merkevareledelse vil gjøre deg i stand til å utarbeide en merkeplan som omfatter posisjonering, merkevarestrategi, samt kjennskaps- og kunnskapsmål.

                               Gjennomføring
                               Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                               Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                               Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                               I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                               Her kan du lese mer om faget Merkevareledelse

                               • 41

                                MAR 3 - Forbrukeratferd - Høyskolen Kristiania
                                - Toggle

                                Forbrukeratferd 7,5 studiepoeng
                                Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.

                                Beskrivelse
                                Forbrukeratferd gir deg en forståelse for hvilke prosesser individet går gjennom ved kjøp av en vare eller tjeneste. Du skal også få forståelse for hvordan individets behov og motiver påvirker forbrukeren før, under og etter kjøpet.


                                Kurset fokuserer på hvordan individet lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten. Det vil bli lagt vekt på psykologiske og økonomiske teorier knyttet til forbrukeratferd.

                                Kurset skal gjøre deg i stand til å bruke kundeinnsikt og teorier om forbrukeratferd i praktisk markedsføring. Herunder skal du kunne analysere hvordan endringer i markedsføringsmiksen for produkter og tjenester potensielt kan påvirke forbrukerne og deres atferd.

                                Forbrukeratferd består av følgende tema:

                                • Introduksjon til forbrukeratferd
                                • Segmentering av forbrukeren
                                • Forbrukernes beslutningsprosess
                                • Motivasjon og personlighet som drivkraft i konsum
                                • Persepsjon
                                • Læring og kunnskap
                                • Holdninger og holdningsendringer
                                • Familie, venner og referansegrupper
                                • Sosiale klasser og forbrukeratferd
                                • Kultur og subkultur
                                • Adopsjon av innovasjoner

                                Læringsmål
                                Etter kurset vil du være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i hvordan markedsføring kan påvirke forbrukerne. Du vil også mestre kritisk refleksjon over konsum og forbruk som en utfordring i det moderne samfunn.

                                Gjennomføring
                                Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                                Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                                Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                                I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                                Her kan du lese mer om faget Forbrukeratferd

                                • 42

                                 MAR 4 - Digital markedsføring - Høyskolen Kristiania
                                 - Toggle

                                 Digital Markedsføring 7,5 studiepoeng
                                 Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

                                 Beskrivelse
                                 Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte.

                                 Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvilke digitale løsninger som eksisterer, hvordan de fungerer, og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Generelt kan vi si at digital markedsføring er en kanalstrategi i den forstand at vi i hovedsak konsentrerer oss om distribusjon og kommunikasjon.

                                 I dette kurset tar vi for oss digital kommunikasjon. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

                                  

                                 Læringsmål
                                 Digital markedsføring vil gi deg kunnskap om web marketingmix, og om hvorfor nettet ikke bare er en kanal med en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

                                 Gjennomføring
                                 Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

                                 Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

                                 Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

                                 I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

                                 Her kan du lese mer om faget Digital markedsføring

                                 • 45

                                  Master of Business Administration
                                  - Toggle

                                  Beskrivelse
                                  Addisco i samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier og Heriot-Watt University tilbyr vi et Master of Business Administration studie av topp internasjonal klasse.
                                  Har du ambisjoner om en lederstilling vil MBA være et naturlig valg for din karriereutvikling. Vår MBA er spesielt tilrettelagt for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å studere ved siden av å være i jobb.

                                  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.

                                  Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.

                                  Opptakskrav
                                  Formelt opptakskrav er bachelorgrad (180 studiepoeng) eller godkjent realkompetanse (være 25 år eller eldre og inneha minimum 5 års yrkeserfaring med noe lederansvar).

                                  Søknadsprosedyre 
                                  FLT medlemmer har to søknadsfrister i året, 01. juni og 01. november. Dette gjelder både for støtteordning og opptak til kurs. Det gjøres oppmerksom på at man må søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning for hvert semester/kurs. Støtte gis til 1 - 2 fag hver gang. Det er ingen garanti for fortløpende støtte for hele studiet.

                                  Du må først sende inn søknad til støtteordningen, dette gjøres via Addiscos søkeportal  Når din søknad er godkjent for støtte vil Addisco sørge for at du mottar all nødvendig informasjon og veiledning for videre søknad til opptak på studie/kurs.

                                  Fagplan
                                  Studiets oppbygging består av 7 obligatoriske kursenheter og 2 valgfrie kurs. Hvert kurs har 7,5 studiepoengs arbeidsmengde og avsluttes med en skriftlig eksamen.


                                  MBA kursoversikt
                                  Fag Med helgesamlinger     Nettstudier
                                  EBS 1 - Organisational behaviour        Høstsemesteret Høst og vår
                                  EBS 2 - Project management Vårsemesteret Høst og vår
                                  EBS 3 - Economics Vårsemesteret Høst og vår
                                  EBS 4 - Accounting Høstsemesteret Høst og vår      
                                  EBS 5 - Marketing Høstsemesteret Høst og vår
                                  EBS 6 - Finance Høstsemesteret Høst og vår
                                  EBS 7 - Strategic planning Vårsemesteret Høst og vår
                                  EBS X - Elective units Ingen samlinger Høst og vår                                  • 46

                                   EBS 1 - Organisasional Behaviour - Edinburgh Business School
                                   - Toggle

                                   Organisasjonsatferd
                                   En organisasjon må hele tiden tilpasse seg endringer i konkurransemiljøet. Effektiviteten avhenger av arbeidsstyrkens motivasjon og atferd.

                                   For å utnytte arbeidsstyrkens ferdigheter på best mulig måte, må organisasjonen tilby de rette insentivene, utvikle effektive team, utforme et attraktivt arbeidsmiljø og håndtere dynamikken som oppstår ved organisasjonsendringer.

                                   Temaer

                                   • Grunnleggende prinsipper ved ledelsesrelatert organisasjonsatferd
                                   • Stress og trivsel på jobben
                                   • Moderne teorier om motivasjon
                                   • Organisasjonsstyring og belønningssystemer
                                   • Jobbdesign og arbeidstakeres reaksjoner på arbeid
                                   • Arbeidsgruppedynamikk og gruppebasert problemløsning
                                   • Innflytelsesprosesser i organisasjoner: makt, politikk og lederskap.
                                   • Organisasjonsdesign og nye tjenestedrevne organisasjoner
                                   • Omstillingsledelse: organisasjonskultur og endring

                                   Gjennomføring
                                   Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

                                   Samlinger/forelesninger
                                   Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

                                   Tidsbruk
                                   Organisasjonsatferd er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
                                   Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                   Eksamen
                                   05. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

                                   Kurset inngår i følgende studium
                                   Organisasjonsatferd kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

                                   MBA studieinformasjon
                                   MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.


                                   • 47

                                    EBS 2 - Project Management - Edinburgh Business School
                                    - Toggle

                                    • 48

                                     EBS 3 - Economics - Edinburgh Business School
                                     - Toggle

                                     • 49

                                      EBS 4 - Accounting - Edinburgh Business School
                                      - Toggle

                                      Accounting
                                      Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.

                                      Beskrivelse

                                      Kurset gir deg forståelse på vesentlige områder. Du vil lære hva du skal se etter i resultatregnskapet og balansen for å få et innblikk i konkurrentenes økonomiske styrke, og naturligvis også bedriften du selv jobber i.

                                      For å avgjøre hvor mye du skal ta betalt for produktene dine, må du vite hvor mye de koster, og dette er som kjent vanskelig å fastslå. Den som skal ta effektive beslutninger, må ha en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Dette lærer du i dette kurset.

                                      Temaer

                                       • En innføring i regnskap og balanseligningen
                                       • Resultatregnskapet
                                       • Balansen
                                       • Kontantstrømanalysen
                                       • Et rammeverk for regnskapsavleggelse
                                       • Tolking av finansregnskapet
                                       • Nye problemstillinger og lederalternativer i avleggelsen
                                       • En innføring i kostnads- og driftsregnskapet
                                       • Kostnadenes karakter og atferd
                                       • Fordeling av kostnader til jobber og prosesser
                                       • Kostnadene ved beslutningstaking
                                       • Budsjettering
                                       • Standard kostnadsberegning
                                       • Avdelingsregnskap
                                       • Investeringsbeslutninger
                                       • Nye utviklinger innenfor driftsbokføringen

                                      Gjennomføring
                                      Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

                                      Samlinger/forelesninger
                                      Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 13. – 14. oktober og andre samling gjennomføres 17. – 18. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

                                      Tidsbruk
                                      Accounting er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
                                      Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                      Eksamen
                                      05. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

                                      Kurset inngår i følgende studium
                                      Organisasjonsatferd kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

                                      MBA studieinformasjon
                                      MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.                                      • 50

                                       EBS 5 - Marketing - Edinburgh Business School
                                       - Toggle

                                       Markedsføring
                                       I svært konkurransedyktige markeder kan et produkts eller en tjenestes suksess eller fiasko avgjøres av beslutningene du tar med hensyn til markedsføring. Dette kurset hjelper deg å ta de riktige beslutningene.

                                       Kurset vil også hjelpe deg med å utvikle og implementere markedsføringsstrategier og -programmer som utnytter firmaets situasjon på best mulig måte.

                                       Temaer

                                        • Markedsføringsledelsesprosessen
                                        • Bedriftsstrategier og strategienes markedsføringsimplikasjoner
                                        • Forretningsstrategier og strategienes markedsføringsimplikasjoner
                                        • Miljøanalyse: verktøy for å identifisere attraktive markeder
                                        • Bransjeanalyse og konkurransefortrinn
                                        • Forstå forbrukernes kjøpsatferd
                                        • Forstå organisasjonsmarkedene og kjøpsatferd
                                        • Måle markedsmulighetene: prognoser og markedsundersøkelser
                                        • Markedssegmentering og målrettet markedsføring
                                        • Posisjonering
                                        • Produktbeslutninger
                                        • Beslutninger om prising
                                        • Beslutninger om distribusjonskanal
                                        • Beslutninger om integrert markedsføring
                                        • Markedsføringsstrategier ved etablering på nye markeder
                                        • Markedsføringsstrategier for vekstmarkeder
                                        • Markedsføringsstrategier for modne og fallende markeder
                                        • Organisering og planlegging for å oppnå effektiv gjennomføring
                                        • Måle og levere markedsføringsresultater

                                       Gjennomføring
                                       Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

                                       Samlinger/forelesninger
                                       Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

                                       Tidsbruk
                                       Marketing er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
                                       Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                       Eksamen
                                       04. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

                                       Kurset inngår i følgende studium
                                       Marketing kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

                                       MBA studieinformasjon
                                       MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.                                       • 51

                                        EBS 6 - Finance - Edinburgh Business School
                                        - Toggle

                                        Finance
                                        Forskjellige investeringsprosjekter genererer forskjellige kontantstrømmer og forskjellige risikonivåer. Problemet er at bedriftene må velge blant konkurrerende alternativer med hensyn til hvor de skal bruke midlene, siden de vanligvis har begrenset tilgang på kapital.

                                        Finansielle verktøy gjør det mulig å redusere en forvirrende rekke av kontantstrømmer spredt over flere tidsperioder, til netto nåverdier som er enklere å sammenligne. Disse verktøyene gjør det mulig å anvende økonomiske effektivitetsprinsipper på en streng måte.

                                        Finansielle konsepter kobler også selskapsdrift og kapitalmarkedene. Det er umulig å forstå aksjemarkedets atferd uten å ha en forståelse for prinsippene bak finansanalyse.

                                        Temaer

                                        • Grunnleggende ideer, omfang og finansverktøy
                                        • Grunnprinsippene ved et selskaps investeringsbeslutninger
                                        • Inntjening, overskudd og kontantstrøm
                                        • Investeringsbeslutninger
                                        • Beregning av kontantstrømmer
                                        • Investeringsanalyse
                                        • Risiko og selskapenes investeringsbeslutninger
                                        • Selskapenes utbyttepolitikk
                                        • Selskapenes kapitalstruktur
                                        • Driftskapitalstyring
                                        • Internasjonal finansstyring
                                        • Opsjoner, formidling, derivater og finansieringsteknikk

                                        Gjennomføring
                                        Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

                                        Samlinger/forelesninger
                                        Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

                                        Tidsbruk
                                        Finance er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
                                        Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                        Eksamen
                                        Dato ikke bestemt, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

                                        Kurset inngår i følgende studium
                                        Finance kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

                                        MBA studieinformasjon
                                        MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.                                        • 52

                                         EBS 7 - Strategic planning - Edinburgh Business School
                                         - Toggle

                                         Strategic planning
                                         En leders største utfordring er å finne mening i et vidt spekter av informasjon, og bruke verktøy og teknikker som egner seg når de skal drive organisasjonen gjennom et komplekst og stadig skiftende konkurransemiljø.

                                         Kompleksiteten i det virkelige liv kan struktureres som en prosess som involverer målsetting, analyse av konkurranseposisjonen, valg av strategi, implementering av strategien og tilpasning til tilbakemeldinger over tid.

                                         Strategisk planlegging handler først og fremst om å kunne tenke effektivt, og bruk av den strategiske prosesstilnærmingen krever også god forståelse for de andre kjerneområdene.

                                         Temaer

                                          • Innføring i strategi, planlegging og struktur
                                          • Utforming av den strategiske planleggingsprosessen
                                          • Selskapets mål
                                          • Selskapet og økonomien
                                          • Selskapet og markedet
                                          • Internanalyse av selskapet
                                          • Strategivalg
                                          • Implementering og evaluering av strategier

                                         Gjennomføring
                                         Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

                                         Samlinger/forelesninger
                                         Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes xx. – xx. måned og andre samling gjennomføres xx. – xx. månedr. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

                                         Tidsbruk
                                         Strategic planning er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
                                         Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

                                         Eksamen
                                         xx. måned, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

                                         Kurset inngår i følgende studium
                                         Strategic planning kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

                                         MBA studieinformasjon
                                         MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.                                         • 53

                                          Arbeidslederstudiet 30 studiepoeng - Høgskulen på Vestlandet
                                          - Toggle

                                          Arbeidslederstudiet er et tilbud fra Addisco i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som retter seg primært mot FLT medlemmer som er underlagt arbeidslederavtalen. Studiet er ment å styrke kompetansen til hver enkelt  slik at du blir tryggere i utøvelsen i rollen som arbeidsleder. 

                                          Variabel

                                          Tekst

                                          Målsetting

                                          Gjennom kompetanseheving innenfor sentrale fagområder skal vi styrke deltakeren i rollen som utøvende dyktig Arbeidsleder

                                          Leverandør

                                          Høgskulen på Vestlandet

                                          Tittel

                                          Arbeidslederstudiet

                                          Arbeidsmengde

                                          30 sp – 4 fag a 7,5 sp

                                          Varighet

                                          2 semestre, start januar 2019 – slutt desember 2019

                                          Studiet består av følgende Kurs

                                          1. Organisasjon og ledelse

                                          2. Økonomi

                                          3. Gruppe og teamledelse

                                          4. Konflikthåndtering

                                          Oppmelding

                                          Deltakeren blir oppmeldt til hele studiet

                                          Undervisningsmetode

                                          Forelesninger, oppgaver, veiledning og gruppearbeid. 2 helgesamlinger pr fag. Totalt 4 samlinger pr semester

                                          Antall deltakere

                                          Inntil 20 stk

                                          Kan inngå i

                                          Kursene kan påbygges slik at de kan inngå i Bachelorgraden. NB! Påbyggingskurs vil bli tilbudt som ren fjernundervisning.

                                          Målgruppe

                                          Arbeidsledere FLT

                                          Ytterligere informasjon om programmet

                                          Per.hegli@flt.no

                                          Studiets oppbygging
                                          Arbeidslederstudiet består av fire fag som hver utgjør 7,5 studiepoeng. Hvert fag er utdypet beskrevet i dokumentet nedenfor. Etter endt studiet kan du ta videre påbyggingskurs slik at grunnstudier og påbyggingsstudier samlet gir innpass i bachelorprogrammet.                                          • 54

                                          Agile metoder 7,5 studiepoeng - Högskolan Väst
                                          - Toggle

                                          Agile metoder er spesielt rettet mot deg som arbeider med forandringsarbeid og som jobber i prosjekter. Kurset er en solid videreutdanning for deg som allerede har gjennomført kurs i prosjektledelse og/eller Lean. 

                                          Den smidige arbeidsformen stammer fra IT og systemutvikling og er basert på helt nye måter å tenke på og hvordan man jobber i prosjekter. Agile betyr smidig eller fleksibel. Agile inkluderer metoder som støtter et stadig skiftende arbeidsliv, og kurset gir deg oversikt over de ulike metodene. Kurset gir deg kunnskap om likheter og forskjeller mellom tradisjonelle prosjektmetoder og smidige prosjektmetoder og viser koblingen til Lean som har ulik tilnærming og verdier. Du får kunnskap om hvordan du kombinerer og integrerer de ulike metodene for å drive prosjekter i ulike arbeidsforhold. Agile-metoder kan med hell integreres i en tradisjonell prosjektmodell, men er også egnet for oppgaver og problemløsning i vanlige operasjoner.

                                          Kurset er rettet mot prosjektledere, prosjektmedarbeidere og linjeledere, men passer også for andre målgrupper som arbeider med endring og forbedring. Nøkkelord er samhandling, samarbeid, kundeorientering og hurtig respons på endringer. Bruk av fleksible metoder er egnet for organisasjoner som arbeider i henhold til beste praksis prinsippet.

                                          Innhold

                                          • Agile utvikling og historie
                                          • Verdigrunnlaget i Agile metoder
                                          • Organisasjon og roller for Agile-prosjekter
                                          • Agile verktøy og metoder i store og små prosjekter
                                          • Lean, Agile, Scrum og Kanban - hvordan henger det sammen?
                                          • Gjør Agile til din metode - et rammeverk og ikke et regelverk
                                          • Fleksibelt lederskap i Agile-prosjekter
                                          • Selvorganiserte team

                                          Undervisning
                                          Forelesningene vil foregå hos Högskolan Väst i Trollhättan. Oppstartssamlingen i form av et Skypemøte vil foregå i uke 11. Første samling vil være helgen 29. - 31. mars og andre samling avholdes 24. - 26. mai.

                                          Søk opptak på Agile-metoder 7,5 sp.                                         Les om vår bruk av cookies her
                                         og våre regler for personvern her