Follow addiscolearning on Twitter    
 • HRM 15 studiepoeng
  Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Krav til HR som forretningspartner og prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR er ansvarlig for og som skal sikre at organisasjonen når sine (forretningsmessige) mål og ambisjoner.

  Det vektlegges å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlige organisasjoner

  Mål

  Kunnskap
  Kandidaten skal gjennom kursprogrammet få kunnskap om

  • HR sin rolle i organisasjonen og som bidragsyter i verdiskapningsprosessen
  • organisasjonens styringssystem og verdigrunnlag
  • betydningen av etikk og etiske retningslinjer
  • krav til ledere og medarbeidere
  • analyse av kompetanse og definisjon av kompetansebehov
  • metoder og verktøy til bruk i rekruttering
  • kartlegging av arbeidsmiljøet
  • gjennomføring av medarbedersamtaler
  • utvikling av medarbeidere
  • belønningssystemer
  • helse og stress i arbeidslivet
  • samarbeid og forhandlinger med ansattes representanter
  • relevante lover og avtaler (for HR)
  • personalomsorg
  • internasjonalisering og utstasjonering av medarbeidere
  • konflikthåndtering
  • coaching og relasjonsledelse
  • teamutvikling
  • lederutvikling og ledertrening

  Ferdigheter
  Kandidaten skal

  • forstå HR sin rolle, ansvar og oppgave i oppfyllelse av organisasjonens mål
  • kunne anvende teorier og modeller på egen organisasjon
  • levere produkter og tjenester av høyere kvalitet og bedre tilpasset kundens behov
  • levere kostnadseffektive løsninger
  • være en pådriver og kunne identifisere behov for endringer og forbedringer (i organisasjonen)
  • være en støttespiller og ressursperson for leder og medarbeidere (innen definerte områder)
  • kunne utfordre og foreslå løsninger
  • kunne bidra til effektivitet, trivsel og godt arbeidsmiljø.

  Generell kompetanse
  Kursprogrammet vil gi deltakerne kompetanse til å:

  • reflektere over og analysere egen organisasjon og bidra til å styrke deres endringskompetanse
  • identifisere muligheter og utviklingsbehov i egen organisasjon og å omgjøre disse til praktiske resultater
  • bidra til økt verdiskaping i organisasjon
  • delta i tverrfaglige prosjekter med større kunnskap og økt forståelse

  Innhold

  • HR OG ORGANISASJONENS STYRINGSSYSTEM
  • PERSONALPOLITIKK, PERSONELLUTVIKLING OG REKRUTTERING
  • SAMARBEID, HELSE OG PERSONALOMSORG
  • EKSTERNE RAMMER, INTERNASJONALISERING OG BELØNNINGSSYSTERMER
  • MEDARBEIDERSAMTALER OG KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET
  • KONFLIKTHÅNDTERING OG TEAMARBEID
  • LÆRING, KOMPETANSEUTVIKLING OG COACHING
  • LEDELSE OG LEDERUTVIKLING. OPPSUMMERING

   Det blir lagt til rette for individuell veiledning.

  Organisering
  Kurset er modulbasert med 4 helgesamlinger. 

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2019

  Arbeidsformer
  Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, presentasjoner og rollespill. Bruk av eksterne ressurspersoner og gjesteforelesere etter behov. Addiscolearning vil brukes som digital læringsplattform.

  Vurdering
  Kursprogrammet avsluttes med en presentasjon av en individuell prosjektoppgave og en muntlig eksamen. Karakter blir gitt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave (50%) og muntlig eksamen (50%). Det benyttets bokstavkarakterer fra A til F.

  Retningslinjer for det individuelle prosjektarbeidet, inkludert vurderingskriterier og frister vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Disse vil også omtale nærmere opplegg for veiledning.

  Det vil foreligge retningslinjer for muntlig eksamen.

  Jeg ønsker å søke opptak på kurset HR Management

  TEK 7: Bedriftsøkonomisk analyse (BØK) - Høgskulen på VestlandetTEK 9: Strategi- og virksomhetsutvikling (SVU) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her