Follow addiscolearning on Twitter    
 • Strategi- og virksomhetsutvikling 15 stp

  Innledning
  Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet

  Læringsutbytte
  Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

  Kunnskaper:

  • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse

  • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en virksomhet

  • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn mot nye virksomhetsområder

  • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap

  • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling

  • Ha kunnskap om ulike varianter av forretnings- og inntjeningsmodeller 

  Ferdigheter:

  • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen

  • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift

  • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon

  • Identifisere en virksomhets forretningsmodell

  • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser

  • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse

  • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi

  • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

  Generell kompetanse:

  • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet

  • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedriften og makromiljøet har på hverandre

  • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virsomheter som et ledd i en langsiktig strategi

  Innhold
  Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.

  Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene endrer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.

  Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forhold legger grunnlaget for strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi. Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier, konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og foretaksetikk.

  Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier for å skape ny virksomhet både innenfor og utenfor rammene av eksisterende virksomhet.

  Pedagogiske arbeidsformer
  Kurset er modulbasert med 4 helgesamlinger pluss eksamen. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

  Forkunnskaper
  Det er en fordel at studentene har grunnleggende ferdigheter i markedsføring og organisasjonsfag. Noen forkunnskaper i økonomi er en fordel.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2019

  Jeg ønsker å søke opptak på Strategi- og virksomhetsutvikling 15 sp

  TEK 8 Human Resource Management (HRM) - Høgskulen på VestlandetTEK 10: Innovasjon og Endringsledelse (INE) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her