Follow addiscolearning on Twitter    
 • Innovasjons- og endringsledelse 15 studiepoeng

  Innledning
  Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i cases for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjoner.

  Læringsutbytte
  Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal studenten:

  Kunnskaper

  • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i offentlige og private virksomheter.
  • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
  • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
  • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
  • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

  Ferdigheter

  • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon og endring.
  • Planlegge endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
  • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endringsprosesser.

  Generell kompetanse

  • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
  • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser. 

  Innhold

  • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
  • Ledelsesteorier og – strategier
  • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
  • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
  • Om innovasjonens tidsalder
  • Innovasjon i norske næringer
  • Prosjekter som verktøy i innovasjonsarbeid (produkt-/tjenesteutvikling, forretningsutvikling)
  • Coaching og selvledelse/superledelse
  • Organisasjonsutvikling/-læring
  • Motstand mot endring

  Pedagogiske metoder
  Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset gjennomføres som fjernundervisning i kombinasjon med fire helgesamlinger. 

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Forelesningsplan høst 2018
  Kurs1. samling2. samling3. samling4. samling
  Innovasjon og endringsledelse24. - 26. august21. - 23. september26. - 28. oktober16. - 18. november

  Les mer innovasjon og endringsledelse

  Jeg ønsker å søke opptak på Innovasjon og Endringsledelse 15sp

  TEK 9: Strategi- og virksomhetsutvikling (SVU) - Høgskulen på VestlandetTEK 11 Markedsføring (MAR) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her