Follow addiscolearning on Twitter    
 • Innføring i jus for næringslivet 15 studiepoeng

  Mål og innhold
  Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode. Det gir også en innføring i ulike konfliktløsingsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

  • Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
  • Arbeidsrett
  • Konkurranserett
  • Immaterialrett
  • Erstatningsrett og produktansvar
  • Selskapsrett

  Læringsutbyte
  Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne

  • Drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
  • Ta stilling til om en kontrakt er riktig oppfylt, og drøfte konsekvensene av kontraktsbrudd
  • Redegjøre for hovedtrekkene i konkurranselovgivningen
  • Redegjøre for hovedtrekkene i reglene om produktansvar
  • Gjøre rede for grunnvilkårene i erstatningsretten utenfor kontrakt, og diskutere om disse er oppfylt
  • Gjøre rede for hovedtrekkene i immaterialretten
  • Beskrive ulike selskapsstrukturer og drøfte likheter og forskjeller mellom disse
  • Gjøre rede for grunntrekkene i arbeidsretten, herunder partenes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kravene til en arbeidsavtale og forskjellen på oppsigelse og avskjed
  • Beskrive domstolssystemet og identifisere alternative tvisteløsningsmetoder

  Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
  Forelesninger og oppgaveløsning i grupper (35 timer totalt), veiledning på nett (2 timer pr. student) og obligatorisk hjemmeoppgave. Undervisningen skjer i form av to helgesamlinger og nettbaserte forelesninger.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Godkjent obligatorisk hjemmeoppgave. Studenter som får oppgaven underkjent, får anledning til å levere den én gang til.

  Vurderingsformer
  Fire timers skoleeksamen. Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.

  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester
  Høst 2018

  Forelesningsplan høst 2018
  Uke Tema for selvstudium Kursmodul Undervisning
  34 Innføring i norsk rett og juridisk metode1Webinar 23. aug. kl 19:00-20:00
  35 Alminnelig kontraktsrett 2
  36 Alminnelig kontraktsrett 2 Webinar 03. sep. kl 19:00-20:00
  37 Spesiell kontraktsrett 3
  38 Spesiell kontraktsrett 3 Webinar 20. sep. kl 19:00-20:00
  39 Konkurranserett 4
  40 Konfliktløsning 5 Helgesamling 05. - 07. okt.
  41 Immaterialrett 6
  42 Immaterialrett 6 Webinar 15. nov. kl 19:00-20:00
  43 Obligatorisk kursoppgave Utleveres 19. okt. Innleveres 29. okt.
  44 Erstatningsrett 7
  45 Erstatningsrett 7 Webinar 08. nov. kl 19:00-20:00
  46 Selskapsrett 8
  47 Arbeidsrett 9 Helgesamling 23. - 25. nov.
  48 Repetisjon
  49 Repetisjon  
  50 Repetisjon  
  02  Hjemmeeksamen  10. januar kl. 09:00 - 15:00

  Praktiske råd
  Modulen omhandler mange emner og mye lesing. Det er derfor viktig at du arbeider jevnt gjennom semesteret. Det anbefales at du tar egne notater, og at du prøver å stille spørsmål ved det du leser. Det vil også være en fordel å ha sentrale lover foran deg, slik at du kan slå opp når det vises til bestemmelser i loven.
  Det er som sagt sjelden at et juridisk problem kan løses ved å svare ja eller nei. Som oftest må man sette opp argumenter for og mot en løsning, og denne argumentasjon bør baseres på rettslige kilder som lover og dommer. Du har mulighet for å diskutere problemstillinger og spørsmål du har med andre studenter ved hjelp av læringsplattformen AddiscoLearning.

  Kursopplysninger
  1. Struktur: Fjernundervisning via mittuib. To samlinger som finner sted i Bergen.
  2. Eksamen: 4 timers skriftlig hjemmeeksamen
  3. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etter- og videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr 32 400,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen.
  4. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå.

  Emnebeskrivelse:
  Jus for næringslivet

  Jeg ønsker å søke opptak på Juridiske emner 15 sp

  TEK 11 Markedsføring (MAR) - Høgskulen på VestlandetTEK 13 Logistikk (LOG) - Högskolan Väst


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her