Follow addiscolearning on Twitter    
 • Organisasjonspsykologi 15 studiepoeng

  Mål og innhald

  Generelle læringsmål
  Organisasjonspsykologi gir en skolering i sentrale teorier og perspektiver innen det organisasjons-psykologiske fagområdet. Organisasjonspsykologi fokuserer primært på studiet av organisasjoner og grupper, og leiing av disse. Et viktig siktemål er å gjøre studentene bevisste på de delene av organisasjonspsykologien som er vitenskapelig fundert, ved at nyere empiri vektlegges i undervisningen. Faget kan deles inn i syv seksjoner som er innbyrdesrelatert.

  • Tema 1: Psykologisk organisasjonsteori
  • Tema 2: Kommunikasjon i organisasjoner
  • Tema 3: Ledelse
  • Tema 4: Individuelle forskjeller
  • Tema 5: Dannelse og utvikling av grupper og team i virksomheter
  • Tema 6: Organisasjonskultur
  • Tema 7: Organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner

  Undervisningsspråk
  Norsk

  Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

  • Forelesinger og gruppeøvelser
  • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  • Det er ikke obligatorisk innsendelse av arbeidsoppgaver

  Læringsutbytte - Kunnskaper

  Tema 1: Psykologisk organisasjonsteori
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonsteori ut fra et psykologisk perspektiv:

  • Ulike modeller for organisering av arbeid og mennesker og hvordan ulike organisasjonskjennetegn påvirker mennesker
  • Grunnleggende antakelser om mennesker i organisasjoner og arbeid
  • Den historiske utviklingen i synet på fenomenet arbeid og organisering
  • Kjennetegn ved produktive organisasjoner.

  Tema 2: Kommunikasjon i organisasjoner
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om kommunikasjon i organisasjoner:

  • Action Science som et redskap for å sikre effektiv kommunikasjon. Det sentrale omgrepsapparatet Action Science sin måte å analysere kommunikasjon
  • Sentrale kjennetegn ved to-veis kommunikasjon
  • Funksjonell og dysfunksjonell kommunikasjon i organisasjoner. Hvorfor og hvordan slik kommunikasjon oppstår
  • Betingelser for god kommunikasjon på arbeidsplassen.

  Tema 3: Ledelse
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om ledelse:

  • Definisjoner av konstruktive og destruktive former for ledelse
  • De mest sentrale teoriene/modellene om ledelse i et historisk perspektiv, inkl.
  • transformasjonsledelse, forandringsorientert ledelse, samt destruktive former for ledelse
  • Forløpere og mulige konsekvenser av lederatferd
  • Rammebetingelser (kontingenser) som påvirker lederatferd og dens konsekvenser
  • Leader-Member Exchange (LMX) teori
  • Hvilken lederatferd/lederstil som henger sterkest sammen med effektivitet
  • Forskning på mulige forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere.

  Tema 4: Individuelle forskjeller
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om individuelle forskjeller:

  • Hva vi forstår med begrepet personlighet
  • De mest sentrale trekkteoriene, herunder fem-faktor teorien
  • Forholdet mellom person- og situasjons-/organisasjonsfaktorer
  • Forholdet mellom personlighet og atferd, inkl. prestasjoner, i organisasjoner
  • Personkjennetegn sin betydning for stress, inkl. omstillinger, og mestring
  • Personlighetstester og metodiske problemer i bruken av slike.

  Tema 5: Dannelse og utvikling av grupper og team i virksomheter
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om grupper og team i en arbeidslivskontekst:

  • Ulike typer grupper i organisasjoner
  • Forskjellen mellom grupper og team
  • Hvordan grupper dannes og utvikles
  • Strukturer og prosesser i grupper som har betydning for deres funksjonsevne
  • Kjennetegn ved effektive grupper
  • Fordeler og ulemper ved grupper
  • Ulike problemer som kan oppstå innad og mellom grupper i en organisasjon.

  Tema 6: Organisasjonskultur
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonskultur:

  • Kva vi forstår med begrepet organisasjonskultur
  • Forskjeller og likheter mellom bemgrepene organisasjonskultur og organisasjonsklima
  • Hvordan organisasjonskulturer oppstår og utvikles
  • Hvordan organisasjonskultur påvirker endringar og omstillinger i organisasjoner
  • Hvordan kan ledere påvirke en organisasjonskultur
  • Universell til forskjell fra partikulære (spesielle) kjennetegn ved organisasjonskulturer;
  • Konkurrerende Verdier modellen for organisasjonskulturer
  • Hofstede’ s kulturdimensjoner på tvers av landegrenser.

  Tema 7: Organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner
  Studenten skal tilegne seg følgende kunnskaper om organisasjonsutvikling og omstillinger i organisasjoner:

  • Hva vi forstår med begrepene organisasjonsutvikling (OU) og omstilling
  • Sentrale arbeidsmetoder i OU og omstillingsarbeid
  • Lederes rolle i omstillingsarbeid
  • Suksesskriterier i OU og omstillingsarbeid
  • Motstand mot endring og faktorer som påverkar dette
  • Modenhet (readiness) for endring og faktorer som påvirker dette
  • Stress og stressmestring i forbindelse med omstilling
  • Hvordan en omstillingsprosess kan tilrettelegges for å sikre ansattes jobbtilfredshet og engasjement
  • Etiske problemstillinger i OU og omstillingsarbeid

  Læringsutbytte - Ferdigheter
  Ved fullført emne skal kandidaten kunne reflektere og gjøre rede for sentrale begreper og modeller innenfor det organisasjonspsykologiske feltet, inklusive hvordan en rekke kjennetegn ved organisasjonen og organisasjonsmedlemmene samvirker i forhold til det å oppnå gode resultater, så vel som organisasjonsmedlemmenes jobbtilfredshet og helse. Kunnskapene skal kunne fremstilles skriftlig, men også i muntlige kontekster, og skal ha en direkte praktisk nytteverdi i ulike sammenhenger (lederfunksjon, arbeidstakerkontekst, personalarbeid etc.).

  Krav til forkunnskaper
  For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må man ha generell studiekompetanse eller oppfylle krava til realkompetanse. Ut over dette er der ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Læremidler
  Anbefalt litteratur vil bli oppgitt

  Vurderingsformer
  En ukes hjemmeeksamen. Emnet vurderes som fullført ved bestått eksamen. Fra eksamen utleveres har du en 7 døgn til å levere besvarelsen. Veiledende arbeidsmengde er 3 arbeidsdager (ca 24 timer). Eksamen gis som hjemmeeksamen og det er ikke nødvendig og ta fri fra jobb for å gjennomføre eksamen.

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A - F, der F er ikke bestått.

  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakende evaluering og UiB’s kvalitetssikringssystem.

  Kurset inngår i
  Studie i Teknologiledelse, NB! kan også inngå som valgfag i Bachelor i Ledelse

  Neste undervisningssemester
  Høst 2018

  Forelesningsplan høst 2018

  Uke Dato Aktivitet Fredag (kl. 1600-2000) Lørdag (kl. 0900-1700) Søndag (kl. 0900-1300)
  37 14.-16. sep Samling Kommunikasjon i org. Grupper og effektive team
  Personlighet og ind. faktorer
  Websamling
  42 19.-21. okt Samling Perspektiv på positiv ledelse Konflikt i arbeidslivet Stress og mestring i arbeidslivet
  Websamling
  46 16.-18. nov Samling Organisasjonskultur Endring, OU og org. læring Destruktiv ledelse
  Websamling
  XX XX. - XX. XX Hjemmeeksamen


  Emnebeskrivelse:

  Organisasjonspsykologi

  Jeg ønsker å søke opptak på faget Organisasjonspsykologi 15sp

  TEK 14 - Coaching (COA) - Høgskulen på VestlandetTEK 16 Konflikthåndtering og forhandlinger (KON) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her