Follow addiscolearning on Twitter    
 • Teknologiledelse 15 studiepoeng

  Ledere i første linje utsettes for økende krav til kompetanse, orienterings- og styringsevne, langt ut over det som en ofte grunnleggende teknisk utdanning gir basis for. Kunnskaper og ferdigheter fra flere fagfelter, slik som organisasjonsteori, ledelseteori og informasjonsvitenskap, er etterspurt og nødvendige. Ofte har utøverne selv erfaringer og innsikter som de kan begrepsfeste og utvikle ved studier og faglig veiledning. Universitetet i Bergen mener å kunne imøtekomme dette behovet ved studiet i Teknologiledelse, beskrevet nedenfor.

  Studiet i Teknologiledelse gjennomføres etter oppdrag fra Addisco AS med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (IAO) ved Universitetet i Bergen (UiB) som faglig og administrativt ansvarlig part. Addisco leverer elektronisk læringsplattform. Studiet gjennomføres i hovedsak som et fjernundervisningsopplegg via en elektronisk læringsplattform med innsending av oppgaveløsninger og deltagelse i diskusjonsgrupper som krav. I tillegg vil det bli tre samlinger på tre dager med erfaringsutveksling, kommunikasjonstrening gjennomgang av fagstoff. Kurset går som deltidsstudium over ett semester.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Høst 2018

  Forelesningsplan høst 2018:

  Uke Tema Aktivitet
  33 Selvstudie Selvstudie
  35 Introduksjonsmøte Webinar
  37 1. helgesamling 14. - 16. september
  40 1. spørrerunde Webinar
  41 2. helgesamling 12. - 14. oktober
  44 2. spørrerunde Webinar
  45 3. helgesamling 09. - 11. november
  48 Eksamensseminar Webinar
  48-50 Hjemmeeksamen

  Undervisningsspråk:
  Norsk

  Krav til studierett:
  Kurset er først og fremst rettet mot yrkesutøvere, med formell studiekompetanse eller såkalt realkompetanse. Medlemmer av FLT har fortrinnsrett.  Studentene tas opp på bakgrunn av forkunnskaper og erfaringer i arbeidslivet som anses som nødvendige og relevante for å nyttiggjøre seg studietilbudet.  IAO forestår opptaket. Det innvilges begrenset studierett. Dette innebærer at retten til å studere ved universitetet er knyttet opp mot dette studietilbudet.

  Mål og innhold:
  Studiet i teknologiledelse skal gi grunnleggende innføring i ledelse av arbeidsenheter i teknologipregede virksomheter som er konkurranseutsatte og kundeorienterte. Studentene skal etter endt studium ha grunnleggende kunnskap om førstelinjelederes roller og oppgaver, kunne forstå den allmenne sosiale og organisatoriske konteksten for slike roller og kunne analysere og løse praktiske ledelsesoppgaver vedrørende kunderelasjoner, kvalitetssikring, jobbanalyser, informasjonssystemer, medarbeiderutvikling, samarbeid i lag og prosjekter og ha fått forutsetninger for å være kyndige deltakere i endringsprosesser.

  Opplegget skal trene studentene i løse praktiske oppgaver med basis i teori og lærestoff, idet en søker å relatere analyser og løsninger til egne erfaringer på arbeidsplassen. Utveksling av og bearbeiding av erfaringsmateriale er en viktig del av læringsprosessen og har også til formål å fremme studentenes generelle evne til å tematisere og kommunisere om slike erfaringer.

  Samlingene vil fokusere på tre hovedtema: organisasjonsteori, ledelsesteori og teamorganisering. Dagen før eksamen arrangeres det et eksamensseminar hvor studentene forbereder seg til eksamen gjennom gruppearbeid og oppgaveløsing.

  Obligatoriske arbeidskrav:
  Etter hver samling får studentene utlevert en obligatorisk skriftlig oppgave. De har ca. 14 dager på å besvare denne. Alle oppgavene må være bedømt til ”bestått” før studenten får gå opp til eksamen.

  Emnebeskrivelse:
  Teknologiledelse

  Jeg ønsker å søke opptak på Teknologiledelse 15 sp

  Studie i Teknologiledelelse (TEK)TEK 3: Diploma in Project Management (DPM) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her