Follow addiscolearning on Twitter    
 • Diploma in Project Management 15 studiepoeng

  Hensikten er å gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget.
  Formålet er å utvikle deres kompetanse som prosjektledere, og å dyktiggjøre dem til å håndtere prosjektomfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, kommunikasjon, kontrakter og usikkerhet.  Kursopplegget er modulbasert. Studieaktiviteter, cases og oppgaver i hver modul gir mulighet til å anvende kunnskap, metoder og verktøy og å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Studieprogrammet understøtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK® Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur.

  Studiets omfang
  Studieprogrammet i Prosjektledelse består av 10 moduler. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger. Kurset går som deltidsstudium over ett semester.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2018

  Struktur og fremdrift
  Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver.

  Studiemetoder og materiell
  Studieprogrammet bruker e-læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes studiemateriell og oppgaver, samt verktøy og maler. Artikler og utdrag fra relevante fagbøker kommer i tillegg.
  Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet og veiledning. Diskusjoner og oppgaver er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for lærestoffet som inngår i modulen.
  Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet i Prosjektledelse. Disse er knyttet til det lærestoffet som er tema i de fire ulike samlingene.

  Veiledning
  Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning.
  Deltakerne vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet.

  Eksamen
  Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer og arrangeres sentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamen blir bedømt etter en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

  Fagbeskrivelse
  Grunnleggende innføring i prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller.
  Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt.
  Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen.
  Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse.
  Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet.
  Styring av prosjekter.
  Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy.
  Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt.
  Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt.
  Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter.
  Administrere innkjøp og anskaffelser i prosjektsammenheng.
  Integrasjon av alle prosjektprosesser.

  Kursopplysninger
  Oppstart: Hvert år i januar/februar og august.
  Struktur: Fjernundervisning via Internett/AddiscoLearning. Fire obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen.
  Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres i Bergen det er også mulig å ta eksamen andre steder hvis betingelsene er tilstede.
  Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videre-utdanningsordningen får dekket alle utgifter.
  Pris for ikke-medlemmer er kr 29. 900,-. I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen.
  Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor, tjenestemann eller liknende.

  Jeg ønsker å søke opptak på Diploma in Project Management 15 sp

  TEK 1: Teknologiledelse (TEK) - Universitetet i BergenTEK 4: Total Kvalitetsledelse (TKL) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her