Follow addiscolearning on Twitter    
 • Diploma in Project Management 15 studiepoeng

  Studiet gir deltakarane grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområde innan prosjektfaget.  Studiet er modulbasert. Studieaktivitetar, case og oppgåver i kvar modul gir studentane høve til å bruke kunnskap, metodar og verktøy til å utvikle ferdigheiter som er avgjerande for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere eit prosjekt på ein forsvarleg måte.

  Prosjektleiing (Project Management) er basert på ei vidareutdanning utvikla av Chifley Business School i Australia, og gjort tilgjengeleg for Addisco gjennom ein lisensavtale. Addisco er eigd av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

  Studiets omfang

  • Grunnleggande innføring i prosjekt som arbeidsform, prosjektomgrepet og ulike prosjekttypar, suksessfaktorar og snublesteinar, etablering og bruk av prosjektmodellar. Innføring i sentrale kunnskapsområde og prosessar knytt til leiing av eit prosjekt.
  • Prosjektinitiering, definisjon og handtering av prosjektomfang. Målformuleringsprosessen.
  • Analyse av prosjektet sine omgivnader og interessentanalyse.
  • Organisering av prosjekt i verksemda og organisering av prosjektverksemd.
  • Styring av prosjekt.
  • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplanar og budsjett. Metodar og verktøy.
  • Fastlegging og handtering av kvalitet i eit prosjekt.
  • Administrere prosjektet sine personalressursar, kommunikasjon og informasjonsgang.
  • Definere og handtere uvisse i prosjekt.
  • Administrere innkjøp og innkjøp i prosjektsamanheng.
  • Integrasjon av alle prosjektprosessar.
  Studiet støttar den internasjonalt anerkjende prosjektstandarden PMBOK (R) Guide frå Project Management Institute (PMI) og supplerast med oppdatert fagstoff frå norsk prosjektlitteratur.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2019

  Struktur og fremdrift
  Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver.

  Studieplan
  Her kan du lese mer om Diploma in Project Management

  Pedagogisk arbeidsform
  Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Canvas underveis på kurset mellom samlingene.

  Eksamen

  Eksamen består av to deler:

  • Semesteroppgave (60% av endelig karakter)
  • Skriftlig individuell hjemmeeksamen (40% av endelig karakter)

  Semesteroppgave: innleveringstidspunkt vil bli opplyst på Canvas.
  Skriftlig hjemmeeksamen: 4 timers eksamen som foregår uten tilsyn.

  Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke-bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.


  Jeg ønsker å søke opptak på Diploma in Project Management 15 sp

  TEK 1: Teknologiledelse (TEK) - Universitetet i BergenTEK 4: Total Kvalitetsledelse (TKL) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her