Follow addiscolearning on Twitter    
 • Total kvalitetsledelse 15 studiepoeng

  Kunnskapsmål:
  Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

  • De viktigste prinsippene og begrepene for Total kvalitetsledelse (TKL)
  • Verktøy, systemer for analyser, utvikling og styring av prosessene optimalt i virksomheter
  • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid (PDCA)
  • Ledelsesutfordringer, særlig i små- og mellomstore virksomheter

  Ferdighetsmål:
  Kandidatene skal etter endt kurset kunne:

  • Beherske og redegjøre for grunnleggende metoder  og teknikker for ledelse av kvalitet i virksomheter.
  • Planlegge tiltak for økt verdiskaping og for ivaretakelse av ønske om bærekraftig utvikling.
  • Anvende aktuelle standarder for system for kvalitetsstyring andre fagmiljøer.
  • Følge opp mål og håndtere avvik på en systematisk måte (Ledelsens evaluering)
  • Både delta og lede  "forbedringsprosjekter".
  • Kunne på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).

  Generell kompetanse
  Etter endt kurs skal studenten kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innen for Total kvalitetsledelse beskrevet under avsnittet kunnskapsmål og ferdighetsmål.  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2018

  Oppsummering
  Struktur: Fjernundervisning via AddisocLearning. Fire samlinger og eksamen som finner sted i Bergen.
  Eksamen: Prosjektoppgaver samt muntlig eksamen
  Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke medlemmer er kr 29 900,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen
  Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opp- tak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå.

  Jeg ønsker å søke opptak på kurset Total kvalitetsledelse

  TEK 3: Diploma in Project Management (DPM) - Høgskulen på VestlandetTEK 5: HMS - ledelse og endring (HMS) - Høgskulen på Vestlandet