Special kurs

Universitetet i Bergen

10 Studiepoeng

1

Foredragsholder: Tine Eidsvåg og Melaine Hach

Arbeidslivets-rett, jus II

Trenger du mer kunnskap om de viktigste rettsreglene som gjelder i arbeidslivet? Addisco i samarbeid med Universitetet i Bergen har gleden av å tilby et nytt jus-kurs til FLT medlemmer. Deltidsstudiet Arbeidslivets rett blir gjennomført i vårsemesteret 2024. Kurset retter seg mot deg som er leder, tillitsvalgt eller jobber med HR innenfor offentlig eller privat sektor.
NB! Kursets er kompletterende/utfyllende i sitt innhold til de av dere som allerede har tatt kurset Innføring i jus for næringslivet.
NB! Dette kurset inngår ikke i Bachelorprogrammet.

Innhold
Arbeidslivets rett tar for seg lov og rett i arbeidslivet. Størst vekt blir lagt på individuell arbeidsrett, men det gis også en kort innføring i de viktigste prinsippene innenfor den kollektive arbeidsretten. Faget tar blant annet opp arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, krav om likebehandling, inngåelse av arbeidsavtaler, adgangen til midlertidig ansettelse, arbeidsgivers
styringsrett, arbeidsmiljø og arbeidstid, arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt, kontrolltiltak, personvern, lønn, vilkårene for opphør av arbeidsavtaler, og virksomhetsoverdragelse.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Etter at kurset er gjennomført skal deltakerne ha kjennskap til de viktigste regler om følgende tema:
• begrepene arbeidstaker, arbeidsgiver og virksomhet
• diskrimineringsforbud
• inngåelse av arbeidsavtaler
• arbeidsgivers styringsrett
• arbeidsmiljø og arbeidstidlønn
• lojalitetsplikt
• kontrolltiltak og personvern
• opphør av arbeidsavtaler
• virksomhetsoverdragelse

Kandidaten skal ha grunnleggende kjennskap til de viktigste regler innenfor den kollektive arbeidsretten
• inngåelse og revisjon av tariffavtaler
• rettsvirkningene av at en tariffavtale er inngått: binding, ufravikelighet, fredsplikt
• hovedpunktene i det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, funksjonen til institusjoner som Riksmekleren og domstolen Arbeidsretten.

Ferdigheter
Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne
• kunne drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
• kunne finne frem til og løse praktiske arbeidsrettslige problemstillinger innenfor tema som er angitt i kunnskapsmålene.

Generell kompetanse
Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne kunne
• identifisere relevante rettskildefaktorer, og undersøke disse for å finne argumenter til bruk for å løse konkrete rettsspørsmål innenfor arbeidsrettens område
• skille mellom argumenter som er rettslig relevante og argumenter som ikke er rettslig relevante
• systematisere og avveieargumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser
• formidle arbeidsrettslig kunnskap til arbeidsgivere og arbeidstakere.

Diverse informasjon

Undervisningstider
Fredag kl 15:00 – 19:00
Lørdag kl 08:15 – 15:00

Arbeidskrav
Obligatorisk hjemmeoppgave, som må være godkjent før man får gå opp til eksamen. Hjemmeoppgaven utleveres 19. april.

Opptak
Arbeidslivets rett er et nytt kurs og vi har et begrenset antall kursplasser.

On-demand kurs
Vi gjør oppmerksom på at Arbeidslivets rett 10 sp er et spesialkurs som ikke inngår i bachelorprogrammet.