Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

HRM 6383

I Norge bruker vi flere begreper når vi omtaler styring og ledelse av mennesker i en virksomhet. I dette emnet bruker vi begrepet HRM (Human Resource Management) og vil sette søkelyset på hvordan HR-funksjonen legger opp prosesser og verktøy for å bidra til å nå virksomhetens strategiske mål. Du får oversikt på HR-praksiser som omfatter hele yrkeslivsløpet fra en person blir interessert i en arbeidsgiver, via ansettelse, kontinuerlig læring og utvikling og videre til vedkommende avslutter arbeidsforholdet og går ut av virksomheten. Hovedfokuset i emnet er lagt til HR-funksjonen sin rolle, men hele tiden med et blikk på samhandlingen med arbeidsgiver, linjeledere og tillitsvalgte. Kurset er på grunnleggende bachelornivå og vi anbefaler videre emner som vil gi dybdekunnskap på de ulike delområdene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten…

 • har bred kunnskap om hvordan HR-funksjonen gjennom strategisk HR og HR-praksis bidrar til virksomhetens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet
 • har kunnskap om HR-funksjonens strategiske rolle for å utvikle menneskelige ressurser på individ- og gruppenivå, samt organisasjonens kapabiliteter, kapasitet og verdiskapningsevne
 • har kunnskap om rollefordelingen mellom operativ personalleder og HR-funksjonen i virksomheten
 • kjenner til ulike offentlige og private aktørers bidrag til faglig oppdatering på fagområdet
 • har kunnskap om HR-fagets status og historiske utvikling
 • kjenner til partssamarbeidets betydning i norsk arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten …

 • kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere strategisk og operative problemstillinger knyttet til HR-funksjonen og forslå tiltak
 • kan analysere situasjoner i ulike virksomheter, og vurdere hvordan HR-prosesser kan bidra til å realisere virksomhetens overordnede mål og verdiskapingsevne

Generell kompetanse

Studenten…

 • har innsikt i og kan reflektere etisk over ulike konsekvenser som HR-strategier kan ha for mennesker i organisasjonen
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til ledelse og styring av organisasjoner og menneskelige ressurser
 • kan anvende og formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder på bachelornivå.

Digitalt nettkurs uten samlinger