Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 Studiepoeng

1

Operativ psykologi og kriseledelse

Kurset har som utgangspunkt at livet og arbeidsdagen ikke alltid blir slik man har planlagt. At ulike forhold treff oss - gjerne uventet, som truer vårt ve og vel både som arbeidstaker og som organisasjon. Hendelser som vi opplever som kriser. Store hendelser, som pandemien eller krigen i Ukraina, kan plutselig velte om på mye. Mindre, men likevel alvorlige ting, som ulykker eller plutselig bortfall av kontrakter, eller fare for å miste jobben, som igjen truer jobbtryggheten skjer også relativt hyppig. Særlig ulykker krever varsom ledelse - ikke minst om det har vært traumatisk å stå i - og traumatisk og tøft å observere. Da er det viktig med en helt bestemt kompetanse for ivaretaking som bør på plass. Dette er personellomsorg som man ofte ser er svakt utøvd på ulike arbeidsplasser. Kurset Operativ psykologi og kriseledelse gir anvendbar kompetanse som er nyttig og nødvendig når slike uventete, og dramatiske ting skjer. Krise.
NB! Dette kurset inngår som valgfag i Bachelor i Ledelse

Tidspunkt Tema Foreleser
Samling 1: Kontekst, hvordan vinne – og samarbeide godt under stress og press
Fre 6. sept Intro til kurset – kaos og kompleksitet som kontekst: kva betyr dette i praksis? Korleis etablere gode team – som operativ kompetanse. Hurtig tillit. Olav Kjellevold Olsen
Lør 7. sept Korleis prestere (og vinne) i komplekse og farlige situasjonar (Boyd sitt perspektiv)? Kva kjenneteiknar velfungerande operative team? Korleis utvikle desse? Olav Kjellevold Olsen
Sø 8 sept Konflikthandtering som operativ lederkompetanse: korleis handtere konflikter slik at dei skaper læring meir enn svekka operativ yteevne?  Ståle Einarsen
Samling 2: Motivasjon og leiing i komplekse og farlige situasjonar
Fre 18. okt Motivasjon og mental «recovery»: korleis skape engasjement og hente seg inn slik at ein toler meir på kort og lang sikt. Anette Harris
Lø 19. okt Stress og stressmeistring – som basal utfordring i alt operativt arbeide. Kva er stress? Korleis regulere eige og andre sitt stress i kritiske situasjonar? Betydningen av individuelle skilnader (personlegdom) – samt søvn og  arbeidstid. Anette Harris
Sø 20. okt Læring som operativ kompetanse: Klassiske læringsmekanismer. Hvordan trene og øve for varig læring? Bruk av freeplay. Organisatorisk læring: Hvordan kan organisasjoner lære av erfaringer «skrevet i blod»? Roar Espevik
Samling 3: Kriseledelse og personellivaretagelse
Fre 6. des Personellivaretagelse del 1: korleis ta vare på personell som er utsette for traumatiske erfaringar? Før – under og etter ei hending. 3*3 modellen for systematisk ivaretagelse. Olav Kjellevold Olsen
Lø 7. des Kriseledelse: korleis lede godt i møte med komplekse og farlige situasjonar? Olav Kjellevold Olsen
Sø 8. des Personellivaretagelse del 2: casebasert opplegg knytt til før- under og etteroppfølging. Korleis forberede seg? Korleis ivareta i traumatiske situasjonar – bruk av psykologisk førstehjelp. Korleis organisere etterarbeide? Korleis gjennomføre debrifingar? Korleis følgje opp i etterkant – og oppnå normalisering. Bruk av trinnvis tilbakeføring. Sårbarhetsfaktorar. Jørn Hetland