Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 Studiepoeng

Foredragsholder: Guri Lindblad

Innføring i jus for næringslivet

Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode.

Mål og innhold

Det gir også en innføring i ulike konfliktløsningsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

 • Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurranserett
 • Immaterialrett
 • Erstatningsrett og produktansvar
 • Selskapsrett

Læringsutbytte

Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne

 • Drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
 • Ta stilling til om en kontrakt er riktig oppfylt, og drøfte konsekvensene av kontraktsbrudd
 • Redegjøre for hovedtrekkene i konkurranselovgivningen
 • Redegjøre for hovedtrekkene i reglene om produktansvar
 • Gjøre rede for grunnvilkårene i erstatningsretten utenfor kontrakt, og diskutere om disse er oppfylt
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i immaterialretten
 • Beskrive ulike selskapsstrukturer og drøfte likheter og forskjeller mellom disse
 • Gjøre rede for grunntrekkene i arbeidsretten, herunder partenes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kravene til en arbeidsavtale og forskjellen på oppsigelse og avskjed
 • Beskrive domstolssystemet og identifisere alternative tvisteløsningsmetoder

En mer spesifisert beskrivelse av målsetningene for kurset finnes i studieguiden.

 • Kurset inngår som kjernefag i Bachelor i Ledelse
 • Kurset har to helgesamlinger samt webinarer