Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet svar på de mest stilte spørsmålene i forbindelse med å søke støtte eller søke opptak på Addiscokurs.

Søke kurs

Søke støtte

 • Når er fristen for å søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning?

  Heltidsutdanning, søknadsfristen er 01. juni og gjelder for studieåret høst – vår

  Deltidsutdanning har to søknadsfrister, 01. juni for høstsemesteret og 01. november for vårsemesteret.

  Se forøvrig retningslinjenes § 11.

 • Hvem kan søke støtte?

  Medlemmer i Forbudet for Ledelse og Teknikk kan søke FLTs støtteordning for livslang læring. Før medlemmet kan søke støtte til utdanning, må vedkommende ha vært ordinært medlem i minst 2 måneder på søknadstidspunktet, og være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte.

  Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap med A, B, eller C-kontingent i forbundet under utdanningen, samt være ajour med kontingentinnbetalingen.

  For ytterligere informasjon se FLTs retningslinjer for livslang læring.

   

 • Hva kan det gis støtte til?

  Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videre- utdanning ved offentlige/ private utdanningsinstitusjoner.

  Med etterutdanning menes kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten nødvendig vis å gi formell kompetanse.

  Videreutdanning er programmer som gir ny formell kompetanse på universitets-, fag- og høgskolenivå. Dette er spesielt tilrettelagte videreutdanningsprogram på ulike grads nivåer.

  Videreutdanning er underlagt eksamens- og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet.

  Utdanningen det gis støtte til må være relevant innenfor de bransjer FLT har rett til å organisere medlemmer i, samt være innenfor omfangsbestemmelsen i forbundets overenskomster.

  Begrensninger:

  1. Medlemmer som ikke er omfattet av § 4, har ikke rettigheter i ordningen.
  2. Elev- og studentmedlemmer har ikke rettigheter i ordningen.
  3. Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens §18 punkt 3, lovpålagt bedriftsopplæring, utdanning ved militære skoler, etatsopplæring, opplæringskurs fra Nav, dataprogrammer, kontorstøttesystemer, samt konferanser/seminarer.
  4. Avhengig av utgifter, kan eventuelt stipend fra LOs Utdanningsfond komme til fratrekk på stipend tildelt etter denne ordningen.
  5. Det kan kun gis stipend til en utdanning av gangen.
  6. Medlemmer som blir ufrivillig arbeidsledig og som har påbegynt en utdanning det er gitt støtte til, kan ha rett til å få utdanningsstøtte for å fullføre den påbegynte utdanning i inntil 2 semester. Søker må dokumentere fra hvilket tidspunkt vedkommende ble arbeidsledig og at vedkommende fortsatt er uten arbeid.

  Se forøvrig retningslinjenes §2 og §3.

 • Hvilke utgifter kan det søkes støtte til å få dekket?

  Det kan søkes støtte til dekning av utgifter knyttet til studiet, og søker må kunne dokumentere disse. Slike utgifter er

  • Studieavgifter
  • Eksamensavgifter
  • Semesteravgift
  • Obligatorisk pensumlitteratur
  • Reiser til studiested som krever opphold utenfor hjemmet
  • Oppholdsutgifter ved obligatoriske samlinger som krever overnatting

   

  I tillegg kan det søkes støtte til livsopphold ved heltidsutdanning. Søker må dokumentere permisjon uten lønn fra arbeidsgiver.

  Se forøvrig retningslinjene §3.

 • Jeg skal studere deltid og i den forbindelse må jeg ta fri noen dager, kan jeg søke tapt arbeidsfortjeneste?

  Støtteordningen støtter ikke tapt arbeidsfortjeneste.