Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 Studiepoeng

1

Mellomledelse i turbulente omgivelser/Teknologiledelse II

Kurset fokuserer på mellomledelse innenfor en nordisk kontekst prega av stadig mer turbulente og skiftende omgivelser. Virksomheter i både privat og offentlig sektor må forholde seg til gjenstridige og turbulente samfunnsproblem som utfordrer den klassiske måten å løse problem på. Samtidig øker tilfanget av ulike organisatoriske oppskrifter som skal være med å løse disse nye utfordringene. Ved hjelp av ei organisasjonsteoretisk tilnærming vil dette studiet se på hvordan virksomheter generelt, og mellomledere spesielt, kan forholde seg til disse endringene.

Studiet er bygd opp rundt tre fysiske samlinger med tre ulike tema:

 • Samling 1: Organisasjonsteori i en nordisk og turbulent kontekst. Innføring og avklaring av begreper.
 • Samling 2: Ideer på reise og viktigheten av oversetterrollen.
 • Samling 3: Mellomlederen som endringsagent.

Studiet skal trene studentene i å tenke analytisk omkring egen arbeidspraksis med utgangspunkt i moderne organisasjonsteori og utvikle evne til å se og foreslå konkrete forbedringstiltak på felt der dette er aktuelt. Utveksling og diskusjon av erfaringer er en viktig del av læringsprosessen. Gjennom dette arbeidet ønsker man å fremme studentenes generelle evne til å tematisere og kommunisere om slike erfaringer.

Læringsutbytte
Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • redegjøre for begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner
 • definere og forstå sentrale kjennetegn ved gjenstridige, komplekse og uregjerlige samfunnsproblem
 • redegjøre for mellomlederen sin rolle og oppgaver
 • forklare den nordiske konteksten for utføring av organisasjonsendring og ledelse
 • redegjøre for hva som kjennetegner organisasjonsideer på reise, og hvordan mellomleder kan bidra til å omsette og implementere organisasjonsoppskrifter i egen organisasjon

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • drøfte ulike problemstillinger fra egen virksomhet med utgangspunkt i organisasjons- og ledelsesteori
 • identifisere og forstå viktige trekk ved konkrete organisasjoner og organisasjonsoppskrifter
 • Dra nytte av  kunnskap fra kurset til selvstendig å utvikla faglig begrunnet problemstillinger og gjennomføre analyse av egen virksomhet
 • delta i og legge til rette for endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten:

 • skal kunne formulere problemstillinger og drøfte de utfra ulike faglige innfallsvinkler
 • systematisere og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig gjennom eget arbeid og presentasjoner
 • skal kunne innhente og systematisere informasjon i tilknytning til egen praksis
 • bidra til praktisk bruk av sentrale begreper, teori, forskingsmetoder og faglig innsikt innenfor fagområdet
 • er i stand til å oppdatere seg faglig
 • mestre samarbeid med andre om faglige tema og problemstillinger

Alle samlinger har følgende undervisningstider

 • Fredag 16.15 – 19.30
 • Lørdag 09.15 – 16.30
 • Søndag 09.15 – 14.00