Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Staffan Anderberg, Patrik Dahl, Øystein Vie

Total Kvalitetsledelse

KURSET TOTAL KVALITETSLEDELSE ER UTGÅTT FOM JANUAR 2022.
Etter fullført kurs skal deltakarane kunne bidra til å øke effektiviteten og konkurranseevnen, spesielt i små- og mellomstore teknologibedrifter, ved å utnytte ressursene i bedrifter på en bedre måte og ved å skape en medvirkende holdning til det som skjer i bedrifter hos ansatte, kunder, eiere og samfunnet forøvrig.

Etter fullført kurs skal deltakarane kunne bidra til å auke effektiviteten og konkurranseevna, spesielt i små- og mellomstore teknologibedrifter, ved å utnytte ressursane i bedrifta på ein betre måte og ved å skape ei medverkande haldning til det som skjer i bedrifta hos tilsette, kundar, eigarar og samfunnet utanfor.

I studiet går vi igjennom kjenneteikn ved kvalitetsdrive leiing og drift av verksemd. Dette omfattar marknader, kundar og produkt, organisering av verksemda, ressursar, funksjonar og prosessar i bedrifta. Kontinuerleg måling, analyse og forbetringsarbeid blir også behandla. Krava til bedrifta sitt kvalitetssystem i ISO 9001:2000, internkontroll (IK) forskrifta og Arbeidsmiljølova vil bli gjennomgått.