Follow addiscolearning on Twitter    
 • Bedriftsøkonomisk analyse 15 studiepoeng

  Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt.
  Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering.

  Studiets omfang
  Bedriftsøkonomisk analyse består av 18 ulike temaer. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger, samt en desentralisert eksamen.Bedriftsøkonomisk analyse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember.

  Struktur og fremdrift
  Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur.
  Den første samlingen er ved studiestart.

  Studiemetoder og materiell
  Bedriftsøkonomisk analyse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes opplæringsmateriell og oppgaver. Ett studiehefte og to fagbøker kommer i tillegg. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet Bedriftsøkonomisk analyse.

  Veiledning
  Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2019

  Fagbeskrivelse

  • økonomiens rolle i bedriften
  • registrering av transaksjoner
  • regnskaps- og skatteregler
  • avslutning av regnskapet
  • presentasjon av regnskapet
  • kostnads- og inntektsteori
  • markedsformer og markedstilpasning, prissetting
  • bidrags- og selvkostmetoden
  • driftregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon
  • kostnads- og resultatanalyse
  • budsjettering av kontantstrøm
  • investeringskalkyler, skatt og prisstigning
  • investering i real- og finansinvesteringer og usikkerhet
  • finansieringskilder og kapitalmarked
  • lånekostnad og låneformer

  Eksamen
  Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. Eksamen arrangeres desentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamensoppgaven blir bedømt etter det nye karaktersystemet, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

  Litteratur
  Olav Innselset: "Innføring i regnskap"
  Aage Sending: "Innføring i bedriftsøkonomi"
  Bøhren og Gjærum: "Prosjektanalyse. Investering og finansiering"


  Studieopplysninger
  1. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Fire samlinger. Samlinger finner sted i Bergen.
  2. Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres desentralt.
  3 Pris: FLTs melemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr 29 900,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen.
  4. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå.

  Les mer om Bedriftsøkonomisk analyse

  Jeg ønsker å søke opptak på Bedriftsøkonomisk analyse 15 sp

  TEK 6: Lean Ledelse (LEAN) - Høgskulen på VestlandetTEK 8 Human Resource Management (HRM) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her