Follow addiscolearning on Twitter    
 • Markedsføring 15 studiepoeng
  Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper
  Kandidaten skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet. Gjennom denne kunnskapen vil kandidaten få innsikt i både strategiske og taktiske virkemidler man har til disposisjon. Man vil blant annet få kunnskap om hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P’ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen. Skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter. Skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer. Den innsikt man kan få fra kunder og konkurrenter gjennom markedsundersøkelser vil være vesentlig for å forstå kundenes atferd i markedet. Dette er en viktig forståelse for å forstå hvorfor bedrifter må være markedsorienterte i sin tilnærming til et marked. Skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess. Kandidaten vil også få kunnskaper om de nyeste teoriene innen fagfeltet. Man vil blant annet se på hvordan kundene i dag i langt større grad enn tidligere utvikler varer og tjenester sammen med produsentene (co-produksjon). I tillegg vil kandidaten få kunnskap om den nye opplevelsesøkonomi som har vokst frem de siste 10 årene. 

  Ferdigheter
  Kandidaten skal utvikle ferdigheter innenfor følgende områder:

  • Kunne anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.

  • Kunne anvende strategiske virkemidler for å posisjonere produkter.

  • Kunne utarbeide en konkret markedsplan for en bedrift.

  • Kunne analysere kjøpsatferdsprosessen til potensielle kunder.

  • Kunne anvende mix`en av de 5-P’ene på et produkt:

   • Hvordan finne «riktig» pris og beregne inntjening?

   • Hvordan arbeide med produktutvikling og innovasjon?

   • Hvordan kan man best kommunisere til og med forbrukerne?

   • Hvordan distribuerer man produktene ut til kundene?

   • Hvordan utvikler og motiverer man egne ansatte til å levere våre produkter på en best mulig måte

  • Kunne dele inn et marked i segmenter basert på praktiske kriterier.

  • Kunne planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelse.

  • Kunne planlegge lanseringer av produkter internasjonalt

  • Kunne vurdere spesifikke etiske og samfunnsansvarlige utfordringer.

  Generell kompetanse
  Kandidaten skal oppøve seg generell kompetanse som gjør han/henne best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering. Kandidaten skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i forhold til å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på. Kandidaten skal også være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne.

  Innhold

  • Markedsføring som begrep og fagområde
  • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
  • Markedsorientering
  • Markedsføringsvirkemidler
  • Markedskommunikasjon
  • Produktutvikling og innovasjon
  • Prispolitikk
  • Distribusjon
  • Den ansatte som bedriftens ansikt utad
  • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet og forretningsmarkeder
  • Utvikling av sterke merkevarer
  • Markedsplanlegging
  • Markedsundersøkelser (metode)
  • Juridiske rammebetingelser
  • Internasjonal markedsføring
  • Co-produksjon
  • Opplevelsesøkonomi

  Pedagogiske arbeidsformer
  Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger. Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne vil få ulike roller i noen av oppgavene.

  Forprøver
  2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

  Vurdering
  4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

  Litteratur

  • Supphellen, Thorbjørnsen og Troye: «Markedsføring. Verdibasert forventningsledelse». Fagbokforlaget 2014.
  • Hem & Iversen: «Perspektiver på merkevareledelse». Fagbokforlaget
  • Artikkelsamling

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres som fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester: 

  Forelesningsplan høst 2018
  Kurs 1. samling 2. samling 3. samling Eksamen
  Markedsføring 24. - 26. august 21. - 23. september 26. - 28. oktober Fastsettes senere

  Emnebeskrivelse:
  Markedsføring

  Jeg ønsker å søke opptak på Markedsføring 15sp


  TEK 10: Innovasjon og Endringsledelse (INE) - Høgskulen på VestlandetTEK 12: Innføring i jus for næringslivet (JUR) - Universitetet i Bergen


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her